selimhartavi.com

SAĞLIK MAZERETİ SEBEBİYLE ATAMANIN YAPILMASI GEREKTİĞİ HAKKINDA

DANIŞTAY
İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU
2020/1287 E. , 2020/1950 K.

“İçtihat Metni”
T.C.
D A N I Ş T A Y
İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU
Esas No : 2020/1287
Karar No : 2020/1950

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : …
VEKİLİ : Av. …

KARŞI TARAF (DAVALI) : … Bakanlığı
VEKİLİ : Hukuk Müşaviri …

İSTEMİN KONUSU : … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: Kapatılan Manisa 80. Yıl Gençlik ve Çocuk Merkezi … olan davacının, Manisa Kula İlçesi 80. Yıl Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi … olarak atanmasına ilişkin … tarih ve … sayılı işlemin iptali istenilmiştir.
İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararıyla; davacının, çalışmakta olduğu Kurum’un kapatılması nedeniyle bir başka Kurum’a atanmasının zorunluluk arz ettiği, eşinin sağlık durumu ve çocuğunun öğrenim durumuna ilişkin olarak sunduğu belgelerin Yönetmeliğin ilgili maddelerinde yer verilen kapsamda olmaması nedeniyle atama işlemini kusurlandırıcı etkisinin bulunmadığı, Manisa Merkez’de davacının talep ettiği ve müdürlüğü münhal durumdaki üç birimden birisine atanmaması ile ilgili olarak davalı idarece getirilen açıklamaların, davalı idarenin takdir yetkisi de dikkate alındığında, kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun, makul ve yeterli olduğu sonucuna varıldığından dava konusu atama işleminde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Daire kararının özeti: Danıştay İkinci Dairesinin 04/04/2019 tarih ve E:2016/7726, K:2019/1715 sayılı kararıyla; dava dosyasındaki tüm sağlık kurulu raporları ile birlikte dosyaya son olarak sunulan 19/08/2015 tarihli Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Sağlık Kurulu Raporu’ndan, davacının eşinin başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyeceği açık olup, eşinin tedavisini sürdürebileceği onkoloji polikliniği mevcut olan bir hastanenin bulunduğu yere atamasının yapılması gerekirken, sağlık özrü gözetilmeksizin, tedavi görebileceği hastanenin bulunmadığı bir yere atanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık; davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmadığı sonucuna varılarak … İdare Mahkemesi’nin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının bozulmasına karar verilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi ısrar kararının özeti: … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararıyla; bozma kararında, davacının eşinin 4. evrede kanser hastası olduğu, bu durumun 26/02/2015 tarihli Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Sağlık Kurulu Raporu’ndan açıkça anlaşıldığı belirtilmiş ise de, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin “Sağlık Mazereti Sebebiyle Atama” başlıklı 13. maddesinde yer alan “…görevli bulunduğu yerde kalmasının kendisi veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu kimselerden birinin sağlık durumunu tehlikeye sokacağını…belgelendirenlerin…” şeklindeki açık ifadesi gereğince, söz konusu sağlık raporunun yeterli görülmesinin mümkün olmadığı, bozma kararının “davacının temyiz dilekçesine eklediği daha yeni tarihli olan 19/08/2015 tarihli Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Sağlık Kurulu Raporu’nda”… Hasta 4. evre olup başkasının güç ve yardımı olmadan hayatını idame ettiremez. Hayati öneme haizdir. Hastanın tam teşekküllü onkoloji hastanesinde tedavi görmesi gereklidir.” açıklamaları gereğince davacının eşinin başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyeceği, eşinin tedavisini sürdürebileceği onkoloji polikliniği mevcut olan bir hastanenin bulunduğu yere atamasının yapılması gerekirken, sağlık özrü gözetilmeksizin, tedavi görebileceği hastanenin bulunmadığı bir yere atanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı” yönündeki diğer gerekçesiyle ilgili olarak, davacının UYAP ortamından alının nüfus kayıt örneğine göre, eşinin 19/11/2016 tarihinde öldüğü, bu nedenle karar tarihi itibarıyla bozma gerekçesinin ortadan kalktığı, bunun yanında, işlem tesis edildikten sonra, yargılama süreci devam ederken ortaya çıkan hukuki değişikliğin esas alınamayacağı, dolayısıyla davacının eşinin sonradan vefat etmesinin verilecek kararı etkilememesi gerektiği ileri sürülebilir ise de, bu defa bozma kararına esas alınan ikinci sağlık raporunun da işlemden, hatta Mahkeme kararından sonra verildiği ve bu raporun da esas alınamayacağı, ancak yeni başvuruda göz önünde bulundurulacağından, dosyadaki fiili duruma göre, dava konusu işlemin iptal edilme sebebi bulunmadığı gerekçesi eklenmek suretiyle davanın reddi yolundaki ilk kararda ısrar edilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davacı tarafından, merkezde münhal 3 müdürlük kadrosunun bulunduğu, Anayasa’nın 41. maddesi gereği aile bütünlüğünün korunması gerektiği, eşinin kanser tedavisi gördüğü, 19/08/2015 günlü raporda, “tam teşekküllü onkoloji hastanesinde tedavi görmesi gereklidir.” ibaresinin yer aldığı, Kula Devlet Hastanesi’nde Onkoloji Servisi olmadığı ve Kula ilçesinin merkeze 130 km. uzaklıkta olduğu için eşinin tedavisinin sürdürülemeyeceği, İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davalı idare tarafından, İdare Mahkemesince verilen kararın usul ve hukuka uygun bulunduğu ve temyiz dilekçesinde öne sürülen nedenlerin, kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı belirtilerek temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ …’IN DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile İdare Mahkemesi ısrar kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:
MADDİ OLAY :
Manisa 80. Yıl Gençlik ve Çocuk Merkezi … olarak görev yapan davacının, birimin kapanması sebebiyle, eşinin ileri derecede kanser hastası olduğu, çocuğunun Manisa Merkez’de eğitim görmesi nedeniyle Manisa Merkez’de bulunan üç birim ismi belirterek bunlardan birine kuruluş müdürü olarak atanması istemiyle yaptığı başvuru sonrası tercihlerinden farklı olarak Manisa ili, Kula ilçesi 80. Yıl Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne … olarak atanması üzerine temyizen incelenmekte olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
İLGİLİ MEVZUAT :
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin “Sağlık Mazereti Sebebiyle Atama” başlıklı 13. maddesinde “(1) Personelden, görevli bulunduğu yerde kalmasının kendisi veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu kimselerden birinin sağlık durumunu tehlikeye sokacağını, tam teşekküllü bir devlet hastanesi veya kamu üniversitesi hastanelerinden başvuru tarihinden geriye doğru son altı ay içerisinde alınmış sağlık kurulu raporu ile belgeleyenler yer değiştirme talebinde bulunabilirler. Bu şekilde atama talebinde bulunanların sağlık raporuna uygun tedavilerini yaptırabilecekleri bir il’e atamaları yapılabilir.” hükmü yer almaktadır.
HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
Uyuşmazlık konusu olayda, davacının eski görev yeri olan Manisa 80. Yıl Gençlik ve Çocuk Merkezinin kapanması nedeniyle, buradaki görevine son verilmesinde hukuka ve hizmet gereklerine aykırılık bulunmamakta ise de, atandığı yeni görev yeri bakımından dava konusu işlemin ayrıca irdelenmesi gerekmektedir.
Davacının, eşinin 4. evrede kanser hastası olduğu, bu durumun 26/02/2015 tarihli Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Sağlık Kurulu Raporu’ndan açıkça anlaşıldığı, söz konusu Sağlık Kurulu Raporu’nda, hastaya sürekli ve yakın bakım gerektiği, refakat edilmediği takdirde hayati tehlikesinin bulunduğunun belirtildiği, davacının eklediği 19/08/2015 tarihli Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Sağlık Kurulu Raporu’nda da, “… Hasta 4. evre olup başkasının güç ve yardımı olmadan hayatını idame ettiremez. Hayati önemi haizdir. Hastanın tam teşekküllü onkoloji hastanesinde tedavi görmesi gereklidir.” açıklamalarına yer verildiği görülmektedir.
Bu kapsamda; dava dosyasındaki işlem tarihinden önce ve sonra alınmış tüm sağlık kurulu raporlarından, davacının kanser hastası olan eşinin başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyeceği açık olup, eşinin tedavisini sürdürebileceği onkoloji polikliniği mevcut olan bir hastanenin bulunduğu yere atamasının yapılması gerekirken, sağlık özrü gözetilmeksizin, tedavi görebileceği hastanenin bulunmadığı bir yere atanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.
Bu itibarla, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi ısrar kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. Davacının temyiz isteminin kabulüne;
2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin … İdare Mahkemesinin temyize konu … tarih ve E:…, K:… sayılı ısrar kararının BOZULMASINA,
3. Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın … İdare Mahkemesine gönderilmesine,
4. Bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 22/10/2020 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY
X- … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı ısrar kararının usul ve hukuka uygun olduğu, bozulmasını gerektiren bir neden bulunmadığı anlaşıldığından, temyiz isteminin reddi ile ısrar kararının onanması gerektiği oyuyla, karara katılmıyorum.

Sosyal Medyada Paylaş

Leave a Comment