selimhartavi.com

PAYLI MÜLKİYETTE FİİLİ ZİLYETLİĞİN ESAS ALINACAĞI ZİLYETLİĞİN HEM PAYDAŞLARA HEMDE MİRASÇILARA KARŞI KORUNMASI GEREKTİĞİ

T.C
GAZİANTEP
BÖLGE İDARE MAHKEMESİ
İKİNCİ İDARİ DAVA DAİRESİ
ESAS NO : 2020/811
KARAR NO : 2020/1285

İSTİNAF İSTEMİNDE BULUNAN (DAVALI): HALFETİ KAYMAKAMLIĞI Halfeti/ŞANLIURFA
KARŞI TARAF (DAVACI) : AHMET HARTAVİ
VEKİLİ : AV. SELİM HARTAVİ(E-Tebligat)

İSTEMİN ÖZETİ : Davacı tarafından, Şanlıurfa İli, Halfeti İlçesi, Macunlu Mahallesi, Ağaçlı Mevkiinde bulunan 468 parsel sayılı taşınmaza tecavüz edildiğinden bahisle 3091 sayılı Kanun uyarınca tesis edilen “Tecavüzün Menine” ilişkin 20.11.2017 tarih ve 35 sayılı Halfeti Kaymakamlığı kararının iptali istemiyle açılan davada; “dava konusu edilen Şanlıurfa İli, Halfeti İlçesi, Macunlu Mahallesi, Ağaçlı Mevkiinde bulunan 468 parsel sayılı taşınmazın, Halfeti Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan ve derdest olan tapu iptali ve tescil davası nedeniyle ihtilaflı olduğu, mahkemece taşınmaz hakkında ihtiyati tedbir kararı verildiği görülmüş olup yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri uyarınca 3091 sayılı yasa hükümlerinin uygulanamayacağının emredici olarak kural altına alınması nedeniyle dava konusu işlemin tesis edildiği tarih itibariyle Halfeti Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülmekte olan tapu iptali ve tescili davasının halen derdest olması ve ihtiyati tedbir kararının bulunması nedeniyle, emredici olarak düzenlenen 3091 sayılı yasanın 14.maddesine aykırı olarak tesis edildiği anlaşılan dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğu” gerekçesi ile Şanlıurfa 2. İdare Mahkemesince verilen 19/02/2019 gün ve E:2018/6, K:2019/181 sayılı “dava konusu işlemin iptaline” ilişkin kararın, davalı idare tarafından; hukuka aykırı olduğu, Halfeti Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülmekte olan davanın sonuçlandığı ve tapunun Emin Bağlı adına tescil edildiği ileri sürülerek istinaf yoluyla incelenerek kaldırılması istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ :Davacının taşınmaza 35 yıldır fiili zilyet olduğu, bu nedenle zilyetliğinin hem paydaşlara hem de mirasçılara karşı korunması gerektiği bu nedenle men kararının hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek istinaf isteminin reddi ile kararın onanması gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi İkinci İdari Dava Dairesi’nce, dosyadaki bilgi ve belgeler incelenerek işin gereği görüşüldü:

Şanlıurfa 2. İdare Mahkemesince verilen 19/02/2019 gün ve E:2018/6, K:2019/181 sayılı karar usul ve hukuka uygun olup kaldırılmasını gerektiren bir neden bulunmadığından, istinaf isteminin reddine, aşağıda dökümü yapılan 64,00-TL yargılama giderinin istinaf isteminde bulunan taraf üzerinde bırakılmasına, posta gideri avansından artanın 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 333. maddesi uyarınca mahkemesince ilgili tarafa re’sen iadesine, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 45/6 maddesi gereğince temyiz yolu kapalı olmak üzere kesin olarak, 10/11/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan
İSMAİL SOLMAZGÜL
102692

Üye
SITKI YILDIRIM
165701

Üye
ABDULLAH DENİZER
165668

YARGILAMA GİDERLERİ :
Posta Gideri :64,00 TL
TOPLAM :64,00 TL
S.Y/O.E 18/11/2020

Sosyal Medyada Paylaş

Leave a Comment