selimhartavi.com

OTOBÜSTE YOLCU OLARAK BULUNAN ŞAHSIN TRAFİK KAZASI SONUCU ÖLMESİ HALİNDE HÜKMEDİLECEK TAZMİNATTAN HER İKİ ARAÇ MALİKLERİN DE MÜTESELSİLEN SORUMLU OLMASININ GEREKMESİ

T.C.

YARGITAY

HUKUK DAİRESİ

ESAS: 2003/2583

KARAR: 2003/5599

TARİH: 27.5.2003

818/m.45,47

ÖZET : Desteğin ölüm tarihindeki gelir durumunun davacı tarafça kanıtlanması gerekir. Bunun kanıtlanmaması halinde ise maddi destek tazminatının hesabında asgari ücretin esas alınacağı kabul edilmektedir.Somut olayda,davacıların desteğinin ölüm tarihindeki geliri net olarak belirlenememiştir.Her ne kadar zabıta araştırmasında davacının bir Milli Piyango bayisi ile birlikte çalıştığı tespit edilmiş ise de, bu işin sabit bir iş olmadığı dikkate alınarak desteğin gelirinin asgari ücret olduğu kabul edilerek, tazminat hesabının buna göre yapılması gerekir.

DAVA : Taraflar arasında görülen davada Tekirdağ Asliye 2.Hukuk Mahkemesi’nce verilen 18.6.2002 tarih ve 1999/299-2002/310 sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi duruşmalı olarak taraf vekilleri tarafından istenmiş olmakla, duruşma için belirlenen 27.05.2003 günde davalılardan T… Transport Uluslar arası Taş. Tic. A.Ş. avukatı Osman Erkal gelip, davacı avukatı tebligata rağmen gelmediğinden, temyiz dilekçesinin de süresinde verildiği anlaşıldıktan ve duruşmada hazır bulunan taraf avukatı dinlenildikten sonra, duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakılmıştı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi Verda Çiçekli tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Davacılar vekili,müvekkillerinin murisi İ.Hakkı K.’nin davalı T… Turizm Ltd.Şti.nin işlettiği otobüste yolcu olarak seyahat ederken otobüsün diğer davalıların maliki,sürücüsü bulundukları araçla çarpışması sonucu vefat ettiğini,ölüm nedeniyle müvekkillerinin maddi ve manevi destekten yoksun kaldıklarını ileri sürerek, ( 5.000.000.000 )TL manevi ve 5.000.000 )TL maddi tazminatın kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalı T… Trasport Uluslararası Taş. A.Ş. vekili,davanın zamanaşımına uğradığını,atfedilen kusur oranını kabul etmediğini,istenen tazminatın fahiş olduğunu savunarak,davanın reddini istemiştir.

Mahkemece,taraflarca sunulan kanıtlar ve yaptırılan bilirkişi incelemesine göre,kazanın meydana gelmesinde davalı otobüs 1/8 davalı kamyon sürücüsünün 7/8 oranında kusurlu oldukları,davacı sağ eşin toplam ( 8.846.250.000 )TL destek tazminatı isteyebileceğinin belirlendiği, davacı çocukların üçünün reşit olmaları nedeniyle destek tazminatı isteme hakları bulunmadığı,tarafların sosyal ve mali durumları gözetilerek manevi tazminat takdir edildiği gerekçesiyle,davalı Osman M. hakkındaki dava takip edilmediğinden atiye terk edilmesine,davacı Saniye için (2.000.000.000 ) TL maddi ve ( 2.000.000.000 )TL manevi tazminat ile diğer davacıların her biri için ( 1.000.000.000 )TL’şer manevi tazminatın kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte diğer davalılardan tahsiline,diğer davacıların maddi tazminat davalarının reddine karar verilmiştir.

Kararı,davacılar ile davalı T… Transport Taş.A.Ş.vekilleri temyiz etmiştir.

1-Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına ve davacı vekilinin davacılardan Ayşegül K.’nin akıl hastası olduğuna dair herhangi bir kanıt sunmadığına,davacıların murisi yolcu olup, kendisinin kusurlu olduğu iddia edilmediğine ve davalılar arasında müteselsil sorumluluk bulunduğundan bu davada kusur araştırmasının zorunlu bulunmamasına göre, davacılar ile davalı T… Transport Taş A.Ş. vekillerinin aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan ve yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2-Ancak dava,BK’nun 45nci maddesi uyarınca açılan maddi destekten yoksun kalma tazminatının tahsili istemine ilişkin olup, Yargıtay’ın yerleşmiş içtihatlarına göre,desteğin ölüm tarihindeki gelir durumunun davacı tarafça kanıtlanması gerekir.Bunun kanıtlanmaması halinde ise maddi destek tazminatının hesabında asgari ücretin esas alınacağı kabul edilmektedir.Somut olayda,davacıların desteğinin ölüm tarihindeki geliri net olarak belirlenememiştir.Her ne kadar zabıta araştırmasında davacının bir Milli Piyango bayisi ile birlikte çalıştığı tesbit edilmiş ise de,bu işin sabit bir iş olmadığı dikkate alınarak desteğin gelirinin asgari ücret olduğu kabul edilerek, tazminat hesabının buna göre yapılması gerekir.Şu halde, mahkemece,dosyanın yeniden aktüerya konusunda uzman bir bilirkişiye gönderilmesi ve desteğin gelirinin asgari ücret ve artışları dikkate alınarak bilinen ve bilinmeyen gelir durumlarının belirlenmesi, bilinmeyen dönem için hesaplanacak muhtemel zararın her yıl için %10 artırılıp %10 iskonto edilmek suretiyle hesaplanması ve oluşacak sonuç çerçevesinde bir karar verilmek gerekirken,yetersiz bilirkişi raporuna göre karar verilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Yukarıda ( 1 ) No’lu bentte yazılı nedenlerle, taraf vekillerinin diğer temyiz itirazlarının reddine, ( 2 ) No’lu bentte yazılı nedenlerle, kararın davacılar ve davalı T… Transport A.Ş. yararına BOZULMASINA, 275.000.000.-TL duruşma vekillik ücretinin Avukatlık Ücret Tarifesi’nin 21 nci maddesi gereğince KDV’si ile birlikte davacıdan alınarak davalı T… Transport A.Ş. vekiline verilmesine, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 27.05.2003 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Sosyal Medyada Paylaş

Leave a Comment