selimhartavi.com

ÖRGÜT İÇİNDEKİ HİYERARŞİK YAPIYA DAHİL OLMAMAKLA BİRLİKTE ÖRGÜTE BİLEREK VE İSTEYEREK YARDIM ETMEK, RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK

T.C
YARGITAY
16. Ceza Dairesi

2019/12013 E. , 2021/3773 K.

“İçtihat Metni”

Mahkemesi :Ceza Dairesi

Suç : Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek, Resmi belgede sahtecilik
Hüküm : TCK’nın 204/1, 314/3, 220/7. maddeleri delaletiyle 314/2, 3713 sayılı Kanunun 5/1, 35/2, 62, 53. maddeleri uyarınca hükmedilen hapis cezalarına ilişkin istinaf başvurusunun esastan reddi

Bölge Adliye Mahkemesince verilen hüküm sanık müdafiince 24.10.2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7188 sayılı Kanunun 29. maddesi ile 5271 sayılı CMK’nın 286. maddesine eklenen üçüncü fıkradaki düzenleme gereğince temyiz yolunun açılması üzerine anılan Kanuna eklenen 5. maddenin 1/f bendinde belirtilen sürede temyiz edilmekle;
Temyiz edenin sıfatı, başvurunun süresi, kararın niteliği ve temyiz sebeplerine göre dosya incelendi, gereği düşünüldü;
04.10.2016 tarihli duruşma zaptında zabıt katibinin elektronik imzasının bulunmaması mahallinde ikmali mümkün noksanlık olarak görülmüştür.

1-Resmi belgede sahtecilik suçuna ilişkin hükme dair temyiz itirazlarının incelenmesinde;

Sanık hakkında resmi belgede sahtecilik suçuna ilişkin hüküm, suçun 7188 sayılı Kanunun 29. maddesi ile 5271 sayılı CMK’nın 286. maddesine eklenen üçüncü fıkrada tahdidi olarak sayılan suçlardan olmaması, cezanın tür ve miktarına göre CMK’nın 286/2-a maddesi uyarınca kesin nitelikte olup temyizi kabil bulunmadığından, sanık müdafiinin temyiz isteminin CMK’nın 298. maddesi gereğince REDDİNE,
2-Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan kurulan mahkumiyet hükmüne yönelik temyiz incelemesinde;
Temyiz talebinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi;
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;
a-Mahallinde ikame olunup usulünce tartışılan delillere, tevilli ikrar içeren savunmaya ve dosya kapsamına uygun olarak sübutu kabul edilen, örgütün hiyerarşik yapısına organik bağla dahil olduğu yönünde yeterli kanıt bulunmayan sanığın, örgütten aldığı talimat doğrultusunda PKK/KCK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG içerisinde faaliyet gösteren DEMHAT AD/KOD örgüt mensubunun Türkiye’ye rahatça giriş çıkış yapabilmesini teminen adına düzenlettirdiği sahte T.C. kimlik kartı ile yakalandığı olayda, eyleminin TCK’nın 314/3 ve 220/6. maddesi delaletiyle TCK’nın 314/2 maddesinde düzenlenen örgüt adına suç işleme suçunu oluşturacağı düşünülmeden, suç vasfında hataya düşülerek yazılı şekilde hüküm kurulması,
b-Kabul ve uygulamaya göre de;
Kanunun 5237 sayılı TCK’nın 220/7. maddesinde değişiklik öngören 6352 sayılı Kanunun 85. maddesinin, amacı, gerekçesi, yardım teşkil ettiği kabul edilen eylemin niteliği, meydana gelen zarar tehlikesinin ağırlığı nazara alınarak dosya kapsamına ve hakkaniyete uygun, makul bir indirim yapılması gerektiği gözetilmeden yeterli olmayan gerekçeyle indirim uygulanmaksızın yazılı şekilde fazla ceza tayini,
Kanuna aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı CMK’nın 302/2. maddesi uyarınca BOZULMASINA, bozma nedenine ve mevcut delil durumuna nazaran sanığın tutukluluk halinin devamına, 28.02.2019 tarihinde yürürlüğe giren 20.02.2019 tarih ve 7165 sayılı Kanunun 8. maddesiyle değişik 5271 sayılı Kanunun 304. maddesi uyarınca dosyanın İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesine, kararın bir örneğinin İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 01.06.2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Sosyal Medyada Paylaş

Leave a Comment