selimhartavi.com

MİRASÇILAR ARASINDAKİ DEVİRLER İÇİN ADİ YAZILI ŞEKİL YETERLİDİR. ANCAK; MİRASÇILAR ADINA PAYLI MÜLKİYET ŞEKLİNDE TAPUYA KAYITLI OLAN TAŞINMAZLARDA PAYIN TEMLİKİNİN RESMİ ŞEKİLDE YAPILMASI GEREKLİDİR.

T.C.

YARGITAY

8. HUKUK DAİRESİ

ESAS: 2014/24423
KARAR: 2016/16291

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : Tapu İptali ve Tescil

… ile … ve müşterekleri aralarındaki tapu iptali ve tescil davasının reddine dair … Asliye Hukuk Mahkemesi’nden verilen … sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresinde istenilmiş olmakla; dosya incelendi, gereği düşünüldü:

K A R A R

Davacı, davalıların mirasbırakanları … ve …’nin dava konusu … parsel sayılı taşınmazlardaki hisselerini harici satış senedi ile kendi mirasbırakanı …’e devrettiklerini açıklayarak, dava konusu taşınmazlarda davalılar veya mirasbırakanları adına kayıtlı hisselerin iptali ile adına tesciline karar verilmesini istemiştir.

Davalılardan … mirasçıları olan … ve … davanın reddine karar verilmesini savunmuş, diğer davalılar savunmada bulunmamıştır.

Mahkemece, dava konusu taşınmazların kadastro tespitlerinin 1972 yılında kesinleştiği, kadastro öncesi nedenlere dayalı olarak hak düşürücü süre olan 10 yıllık sürenin geçtiği, kadastro sonrası nedene dayalı olarak tapulu taşınmazın satışının resmi şekile tabi olduğu, dayanılan TMK 712. maddesinin dava konusu taşınmazlarda uygulanma imkanının bulunmadığı, olağanüstü zamanaşımı ile kazanma koşullarının da mevcut olmadığı gerekçeleriyle … parsel sayılı taşınmazlar yönünden davanın esastan reddine, … parsel sayılı taşınmazlar yönünden ise davacının feragat etmesi nedeniyle feragat nedeniyle reddine karar verilmesi üzerine; hüküm, davacı vekili tarafından esastan reddedilen taşınmazlar yönünden temyiz edilmiştir.

1- Davacı vekilinin dava konusu … parsel sayılı taşınmazlara yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde;

Maddi olayları ileri sürmek taraflara, hukuki nitelendirme yapmak ve uygulanacak kanun maddelerini belirlemek hakime aittir (6100 sayılı HMK 33. m). Davacı dava dilekçesinde; yukarıda parsel numaraları belirtilen 13 parça taşınmazda davalıların mirasbırakanlarının hisselerini davacının mirasbırakanına dilekçesine ekli Temmuz 1977 ve Mayıs 1979 tarihli adi nitelikteki senetler ile devrettiklerini, taşınmazların tarafların kök mirasbırakanı …’den intikal ettiğini açıklayarak tapu iptali ve tescil isteminde bulunmuştur. İddianın ileri sürülüş şekline göre dava, miras payının devri sözleşmesine dayalı TMK’nun 677. maddesi uyarınca açılan pay iptali ve tescil isteğine ilişkindir. Terekenin tamamı veya bir kısmı üzerinde miras payının devri konusunda mirasçılar arasında yapılan sözleşmelerin geçerliliği yazılı şekle bağlıdır (TMK.m.677/1). Mirasçılar arasındaki devirler için söz konusu olan bu yazılı şeklin adi yazılı olarak yapılması yeterlidir. Ancak; mirasçılar adına paylı mülkiyet şeklinde tapuya kayıtlı olan taşınmazlarda payın temlikinin resmi şekilde yapılması (TMK.m.706, 6098S. TBK.m 237) gereklidir.

Somut olaya gelince; dosya kapsamında mevcut dava konusu… parsel sayılı taşınmazlar ile … parsel sayılı taşınmazların evveli olan 119 parsel, 710 parsel sayılı taşınmazın evveli olan … parsel sayılı taşınmazlara ait tapulama tutanakları ve tapu kayıtlarının incelenmesinde; bahsi geçen taşınmazların 1971 tarihinde yapılan tapulama çalışmalarında belgesizden, …’in ceddinden intikalen ve taksimen 30 seneden beri nizasız fasılasız zilyetliğinde bulunduğu, 1970 yılında ölümü ile mirasçıları … (2/8), …(l/8), …(l/8), … (l/8), … (1/8), … (l/8) ve … (1/8) kaldığı belirtilerek, adlarına paylı mülkiyet hükümlerine göre tespit edildikleri ve itiraz edilmeksizin 12.03.1972 tarihinde kesinleşerek tapuya tescil edildikleri anlaşılmıştır. Tarafların ortak mirasbırakanı … ise 20.02.1971 tarihinde vefat etmiştir. Davacının davasına dayanak olarak sunduğu adi nitelikteki senetlerin incelenmesinde ise; 1 Temmuz 1977 tarihli “Köy Senedidir” başlıklı senette; … oğlu …’in kardeşi olan … ile anlaşarak babasından intikal eden arazi, emlak, canlı mal olarak hissesine düşen bilumumu sattığını, değeri olan 40.000 liranın tamamını aldığını belirttiği, 1 Mayıs 1979 tarihli senette ise, …’nin babasından gelen emlak, arazi, canlı mal olan hisseleri karşılığında 40.000 lirayı kardeşleri …’den defaten aldığı, hak talep etmeyeceği belirtilmiştir. Az yukarıda ifade edildiği üzere; mirasçılar arasındaki devirler için söz konusu olan bu yazılı şeklin adi yazılı olarak yapılması yeterlidir. Ancak; mirasçılar adına paylı mülkiyet şeklinde tapuya kayıtlı olan taşınmazlar tereke malı olmaktan çıktığından payın temliki resmi şekilde yapılması (TMK.m.706, 6098S. TBK.m 237) gereklidir. Bu itibarla; davaya konu … parsel sayılı taşınmazların 1972 yılında paylı mülkiyet hükümlerine göre tescil edildikleri, pay devirlerinin ise 1977 ve 1979 tarihlerinde yapıldığı, paylı mülkiyet şeklinde tapuya kayıtlı olan taşınmazlarda pay devirlerinin resmi şekilde yapılması gerekeceğinden, anılan taşınmazlar yönünden davanın reddine karar verilmesinde isabetsizlik görülmediğinden, davacı vekilinin bu taşınmazlar hakkındaki temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

2-Davacı vekilinin dava konusu … prasel sayılı taşınmazlar hakkında kurulan hükme yönelik temyiz itirazlarının incelenmesine gelince;

Dosya kapsamında mevcut dava konusu taşınmazlara ilişkin tapulama tutanakları ve tapu kayıtlarının incelenmesinde; … parsel sayılı taşınmazların 1971 yılında yapılan tapulama çalışmalarında belgesizden, zilyetlik nedeni ile tarafların ortak mirasbırakanı … adına tespit edildikleri, itirazsız 12.03.1972 tarihinde kesinleştikleri, 06.08.2009 tarihinde yapılan intikal ile … mirasçıları adına elbirliği mülkiyet hükümlerine göre kayıtlı oldukları anlaşılmıştır. Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda; tarafların ortak mirasbırakanı …’in 20.02.1971 tarihinde vefat ettiği, davacının davasına dayanak olarak sunduğu adi nitelikteki 1 Temmuz 1977 tarihli senetle davalılar … ve … mirasbırakanı …’in; 1 Mayıs 1979 tarihli senet ile de diğer davalılar …, …, …, … ve … mirasbırakanı …’nin kök muris …’den intikal eden emlak, arazi, canlı mal olan hisselerini davacının mirasbırakanı …’e devrettikleri, bahsi geçen pay devrine ilişkin sözleşmelerin TMK’nun 677. maddesi uyarınca kural olarak geçerli ve sonuç doğuran sözleşmeler oldukları anlaşılmıştır.

O halde, Mahkemece, TMK’nun 677. maddesi hükmü uyarınca bir mirasçının diğer mirasçıya payını yazılı sözleşme ile devrinin geçerli olduğu ve davalılar tarafından sözleşmelere atılan imzaların da inkar edilmediği göz önünde bulundurularak, dava konusu … parsel sayılı taşınmazlar hakkında miras payının devrine ilişkin 1 Temmuz 1977 tarihli ve 1 Mayıs 1979 tarihli sözleşmelere değer verilerek, dava konusu taşınmazlarda davalılar … ve … mirasbırakanı …’e intikal eden hissenin tamamının, davalılar …, …, …, … ve … mirasbırakanı …’ye intikal eden payın ise 1/2 ‘sinin iptal edilerek davacı adına tescili gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda 2. bentte açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin … parsel sayılı taşınmazlar hakkında kurulan hükme yönelik temyiz itirazları yerinde görüldüğünden kabulü ile usul ve kanuna aykırı bulunan hükmün … parsel sayılı taşınmazlara ilişkin bölümünün 6100 sayılı HMK’nun Geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK’nun 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA, davacı vekilinin … parsel sayılı taşınmazlar hakkında kurulan hükme yönelik diğer temyiz itirazlarının 1. bentte yazılı sebeplerle yerinde görülmediğinden REDDİNE, taraflarca HUMK’nun 440/1 maddesi gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 15 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine ve 25,20 TL peşin harcın temyiz edene davacıya iadesine, 30.11.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Sosyal Medyada Paylaş

Leave a Comment