selimhartavi.com

MADDİ VE MANEVİ MENFAATİN BULUNDUĞU AKRABALAR ARASINDA HATIR TAŞIMASI İNDİRİMİ

T.C
YARGITAY
17. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO:2016/4910
KARAR NO:2019/485
KARAR TARİHİ:22/01/2019

MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

ÖZET:Hatır taşımaları bir menfaat karşılığı olmadığı cihetle, bu gibi taşımalarda BK.’nun 43. maddesi uyarınca tazminattan uygun bir indirim yapılması, gerek öğretide gerekse Yargıtay İçtihatlarında benimsenmiş ve yerleşmiş bulunmaktadır

Taraflar arasındaki, trafik kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası üzerine yapılan yargılama sonunda, kararda yazılı nedenlerle, davanın kısmen kabulüne ilişkin verilen hüküm, davacı vekili tarafından süresi içinde temyiz edilmekle, dosya incelendi,

gereği düşünüldü:

KARAR

Davacı vekili dava dilekçesinde, … idaresindeki … plakalı araç ile … idaresindeki … plakalı aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada Muzaffer idaresindeki araçta yolcu olarak bulunan davacıların murisi … ‘ın vefat ettiğini belirterek, 500,00’er TL maddi tazminat, Zeynep için 70.000,00 TL, Mert için 50.000,00 TL manevi tazminatın yasal faizi ile davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini talep etmiştir.

Davalılar davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece; davanın kısmen kabulü ile Zeynep için 155.457,68 TL, Mert için 39.986,57 TL maddi tazminatın davalılar … ve … Turizm Taşımacılık Sey. Pet. Tic. Ltd. Şti.’nin 170.387,30 TL’sinden sorumlu tutulması kaydıyla davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline ve davacı … için 50.000,00 TL Mert için 30.000,00 TL manevi tazminatın davalılar … ve … Turizm Taşımacılık Sey. Pet. Tic. Ltd. Şti.’den müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmiş, hüküm yasal süresi içerisinde davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde bir usulsüzlük bulunmamasına göre, davacı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

2-Dava trafik kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Hatır taşımaları bir menfaat karşılığı olmadığı cihetle, bu gibi taşımalarda BK.’nun 43. maddesi uyarınca tazminattan uygun bir indirim yapılması, gerek öğretide gerekse Yargıtay İçtihatlarında benimsenmiş ve yerleşmiş bulunmaktadır.

Somut olayda; destek … ‘ın, dava dışı sürücü … ‘ın eniştesi olduğu, aralarında yakın akrabalık bağı bulunduğu ve olay günü de desteğin sürücünün aracında yolculuk ettiği sırada trafik kazasının meydana geldiği anlaşılmıştır. Maddi ve manevi menfaattin bulunduğu akrabalar arasındaki bu taşımada hatır taşıması bulunmamasına rağmen aksi düşünce ile yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddi, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine 22/01/2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.

Sosyal Medyada Paylaş

Leave a Comment