selimhartavi.com

MADDİ TAZMİNAT- TAŞ TEMİNİ AMACIYLA DİNAMİT PATLATILMASI SONUCU FINDIK BAHÇESİ VE EVDE MEYDANA GELEN ZARARIN TAZMİNİ- GÖREVLİ MAHKEME

T.C
YARGITAY
4. Hukuk Dairesi
ESAS:2016/15279
KARAR:2019/468

“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Davacı … vekili Avukat … tarafından, davalılar … Yapı Müh. Müş. Hiz. İnş. Taah. Har. Nak. Yaz. Tic. Ltd. Şti. ve diğerleri aleyhine 09/12/2014 gününde verilen dilekçe ile haksız eylem nedeniyle maddi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davalı … yönünden davanın feragat nedeniyle reddine, diğer davalılar yönünden ise kabulüne dair verilen 12/05/2016 günlü kararın Yargıtayca incelenmesi davalı … vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.

Dava, haksız eylem nedeniyle maddi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, davalı … yönelik davanın feragat nedeniyle reddine, diğer davalılar yönünden ise istemin kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı … vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı vekili, davalı Bakanlık tarafından …… İnşaatı işinin ihale edildiği davalı şirket tarafından yapılan inşaat sırasında kullanılmak üzere taş temini amacıyla dinamit patlatılması nedeniyle fındık bahçesinde ve evinde zarara neden olunduğunu belirterek uğranılan maddi zararın giderilmesi isteminde bulunmuştur.
Davalı vekili, sorumluluğun yüklenici şirkete ait olduğunu belirterek davanın reddedilmesi gerektiğini savunmuştur.
Mahkemece, davalı … yönünden davanın feragat nedeniyle reddine, diğer davalılar yönünden ise alınan bilirkişi raporu benimsenerek istemin kabulüne karar verilmiştir.

Davalı … bir kamu tüzel kişisidir. Anılan tüzel kişiliğin eylem ve işlemleri kamusal nitelikte olup kamu hizmeti kavramı çerçevesindedir. İstemin ileri sürülüş ve olayın gerçekleşme biçimine göre davanın anılan davalıya yöneltilmesinin nedeni de davalı idarenin hizmet kusurundan doğan zararın ödetilmesi istemidir. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasası’nın 2/1-b maddesi gereğince bu tür istemlerin tam yargı davası olarak idari yargı yerinde açılacak davada ileri sürülmesi gerekir. Mahkemece, davalı idare yönünden uyuşmazlığın çözümünde idari yargı yerinin görevli olduğu benimsenerek yargı yolu bakımından mahkemenin görevsizliği nedeni ile dava dilekçesinin reddine karar verilmesi gerekirken, işin esasının incelenmiş olması usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen kararın yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, bozma nedenine göre davalının diğer temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına 06/02/2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.

Sosyal Medyada Paylaş

Leave a Comment