selimhartavi.com

KESİN HÜKÜM İTİRAZI-MUVAZAA-PAY ORANINDA İPTAL VE TESCİL

T.C

YARGITAY

1.HUKUK DAİRESİ

ESAS:2016/2082

KARAR: 2018/15332

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
DAVA TÜRÜ : TAPU İPTALİ-TESCİL-TENKİS

Davacılar, ortak mirasbırakanları …’e kendi murisi … ’den intikalen gelen 283 ada 28 parsel sayılı taşınmazdaki 1 no’lu bağımsız bölümün 1/3 payını 14.03.2011 tarihinde kardeşinin eşi davalı …’e satış göstererek temlik ettiğini, yapılan temlikin mirasçılardan mal kaçırma amaçlı ve muvazaalı olduğunu ileri sürerek, devre konu payın iptali ile miras payları oranında adlarına tescilini, mümkün olmazsa tenkisini istemişlerdir.
Davalı, kesin hüküm bulunduğunu, öncelikle bu nedenle dava şartı yokluğundan davanın reddedilmesi gerektiğini, aksi halde iddiaları kabul etmediğini, davanın esastan reddedilmesi gerektiğini beyan etmiştir.
Mahkemece, davacıların murisi …’in daha önce açtığı … 9. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 16.03.2012 tarih ve 2012/52 E 2012/83 K ile … 8. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 18.02.2013 tarih ve 2012/489 E 2013/81 K sayılı davaların eldeki dava yönünden kesin hüküm teşkil ettiği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
Karar, davacılar vekili tarafından süresinde temyiz edilmiş olmakla; Tetkik Hakimi …’ın raporu okundu, düşüncesi alındı. Dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü.

-KARAR-

Dava, muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı tapu iptali ve miras payları oranında tescil, mümkün olmazsa tenkis isteğine ilişkin olup, bu tür davalarda dava hakkı murisin ölümü ile mirasçılarına geçer. Her bir mirasçının payı oranında iptal ve tescil isteme hakkı bulunmaktadır.
Bilindiği üzere 6100 sayılı HMK’nın 303. maddesinde; ‘’ Bir davaya ait şeklî anlamda kesinleşmiş olan hükmün, diğer bir davada maddi anlamda kesin hüküm oluşturabilmesi için, her iki davanın taraflarının, dava sebeplerinin ve ilk davanın hüküm fıkrası ile ikinci davaya ait talep sonucunun aynı olması gerekir. ‘’ düzenlemesine yer verilmiştir.

Her ne kadar mahkemece, … 9. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 16.03.2012 tarih ve 2012/52 E 2012/83 K ile … 8. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 18.02.2013 tarih ve 2012/489 E 2013/81 K sayılı davaların eldeki dava yönünden kesin hüküm teşkil ettiği gerekçesiyle de davanın reddine karar verilmiş ise de; eldeki dava ile anılan davalarda, taraflar ve dava konusu aynı olmasına rağmen dayanılan hukuksal neden farklı olduğundan, önceki davaların eldeki dava yönünden kesin hüküm oluşturmayacağı kuşkusuzdur.

Öte yandan, dosya içeriği ve toplanan delillerden; 6100 sayılı HMK’nın 190. ve 4721 sayılı TMK’nın 6. maddeleri uyarınca herkesin iddiasını ispatla mükellef olduğu gözetildiğinde davacıların muvazaa iddialarını kanıtlayamadığı, tenkis koşullarının da oluşmadığı, mahkemece kesin hüküm yanında iddiaların kanıtlanamadığı hususunun da gerekçe yapıldığı anlaşıldığından iddiaların kanıtlanamadığından bahisle davanın reddine karar verilmesinde bir isabetsizlik bulunmamaktadır. Davacılar vekilinin temyiz itirazı yerinde görülmediğinden reddi ile, hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı 6.70-TL. bakiye harcının temyiz eden davacılardan alınmasına, 06.12.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

Sosyal Medyada Paylaş

Leave a Comment