selimhartavi.com

KASKO POLİÇESİNDE TEMİNAT ALTINA ALINAN SEL FELAKETİ NEDENİYLE OLUŞAN HASARIN ÖDENMESİ

16.06.2021 Tarih ve K-2021/135798 Sayılı Hakem Kararı

1. BAŞVURU KONUSU UYUŞMAZLIK VE YARGILAMA USULÜNE İLİŞKİN
BİLGİLER
1.1. Uyuşmazlık Konusu Olay ve Talep

Karara bağlanmak üzere Hakem heyetimize tevdi edilmiş bulunan uyuşmazlığın konusu, başvuranın XXX plakalı aracının 04.05.2020 tarihinde hasarlandığı iddiası ile Kasko Sigorta Poliçesinin bulunduğu XXX A.Ş.’den 19.374,00 TL hasar onarım bedelinin tazmini talebine ilişkindir.

1.2. Başvurunun Hakem Heyetine İntikaline ve İncelenmesine İlişkin Süreç dosyanın hakem heyetimize iletilmesi ile yargılamaya başlanmıştır. Dosya üzerinde yapılan tetkik sonucu uyuşmazlığın mahiyeti ve dosya mevcudu itibariyle duruşma yapılmasına gerek olmadığı kanaatine varılmış, uyuşmazlığın çözümü için 27.08.2021 tarihli ara karar ile başvuran vekili tarafından meydana gelen hasarın ne zaman, nerede ve nasıl oluştuğuna dair belgeler ile aracın hasarlandıktan sonra servise ilk giriş / kayıt tarihini gösterir evraklarının, başvuru konusu edilen hasar miktarını hesaplamaya yarar tüm belgelerin okunaklı suretlerinin dosyaya sunulmasına karar verilmiştir.

Ara karar 27.08.2021 tarihinde sistem üzerinden onaylanarak ve posta ile taraf vekillerine tebliğ edilmiştir.

Başvuran vekili tarafından 27.08.2021 tarihli e-postaya ekli hasar fotoğrafları, servis teklif dökümü, servis kabul formu, onarım faturası sunulmuştur.

Dosya içeriği ve taraf vekillerinin iddia / savunmaları dikkate alınarak uyuşmazlık hakkında karara varılmış ve yargılamaya son verilmiştir.

2. TARAFLARIN ORTAYA KOYDUĞU MADDİ VE HUKUKİ İDDİALAR

2.1. Başvuru Sahibinin İddia, Delil ve Talepleri Başvuran vekili 10.06.2021 tarihli başvuru formunda;

Müvekkili şirkete ait XXX plakalı aracın 04.05.2020 tarihinde XXX ’da meydana gelen yoğun yağış neticesinde müvekkili şirkete ait aracın maddi hasar gördüğünü, kasko sigortası kapsamında KDV dahil fatura tutarı olan 19.374,00 TL’nin ödenmesi gerektiğini, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla başvurunun kabulü ile 19.374,00 TL’nin temerrüt tarihinden itibaren işleyecek ticari faizi ve tahkim harç, giderleri ile vekalet ücretiyle birlikte taraflarına ödenmesine karar verilmesini talep etmiştir.

Başvuran vekili tarafından; vekaletname, hasar beyanı, sigorta şirketine gönderilen ihtarname ve e-postası, ruhsat, sürücü belgesi, kasko sigorta poliçesinin ilk sayfası, okunaksız onarım faturası vs. delil olarak sunulmuştur.

2.2. Sigorta Kuruluşunun İddia, Delil ve Talepleri
Sigorta şirketi vekilinin Komisyona sunduğu cevap dilekçesinde;
Başvuranın müvekkili şirkete başvurusu neticesinde yapılan inceleme üzerine rizikonun teminat kapsamında olmamasından ötürü başvurunun reddedildiğini, sigortalı araçta meydana gelen hasarın sel ve su baskınından kaynaklanmayıp aracın yüksek su birikintisinden geçmesinden kaynaklandığını, meteoroloji arşivinden görüleceği üzere rizikonun gerçekleştiği tarih olan 04.05.2020 tarihinde XXX ilinde sel ve su baskınına sebebiyet verecek bir yağışın gerçekleşmediğini, başvurunun reddine, yargılama masrafları ve 1/5 oranında hükmedilecek vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

Sigorta şirketi vekili tarafından; meteoroloji bilgisi, poliçe, ret yazısı ve vekaletname delil olarak sunulmuştur.

3. UYUŞMAZLIĞA UYGULANACAK HÜKÜMLER

Uyuşmazlığın çözümü için 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Türk Medeni Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliği, Kasko Sigortası Genel Şartları ve Sigorta Poliçesi hükümleri dikkate alınmıştır.

4. DEĞERLENDİRME ve GEREKÇELİ KARAR

4.1 Değerlendirme

Uyuşmazlığa konu talep başvurana ait XXX Plakalı aracın hasarlanması iddiası ile ortaya çıkan hasar onarım bedelinin sigorta şirketi tarafından Kasko Sigorta Poliçesi kapsamında tazminine ilişkindir.

Dosyadaki belgelerin incelenmesinden, başvuranın kaza tarihi itibariyle araç maliki sıfatını taşıdığı, aleyhine başvuru yapılan sigorta şirketinin ise kaza tarihi itibariyle XXX Plakalı, XXX, 2017 Model Otomobilin 09.02.2020/09.02.2021 tarihleri arasını kapsar Kasko Sigorta Poliçesinin Rayiç Değer üzerinden sigortacısı olduğu anlaşılmaktadır.

Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartlarında;

“A -Sigortanın Kapsamı
A.1. Sigortanın Konusu
Bu sigorta ile sigortacı, sigortalının poliçede belirtilen ve karayolunda kullanma izni olan motorlu ve motorsuz kara araçlarından, römork veya karavanlardan iş makinelerinden, lastik tekerlekli traktörler, diğer zirai tarım makinelerinden doğan menfaatin aşağıda belirtilen risklerin gerçekleşmesi sonucunda doğrudan uğrayacağı maddi zararları teminat altına alır.

a) Aracın karayolunda veya demiryolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz araçlarla çarpışması,
b) Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar,
c) Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler, ile fiil ehliyetine sahip olmayan kişilerin yol açacağı zararlar,
d) Aracın yanması,
e) Aracın veya araç parçalarının çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi

3.3. Sigorta Bedeli, Tazminatın Hesabı ve Ödenmesi
3.3.1. Sigorta Bedeli
3.3.1.1.Sigorta şirketi aracı hasar tarihi itibariyle rayiç değerine kadar teminat altına almıştır. Sigorta tazminatının hesabında sigortalı menfaatlerin rizikonun gerçekleşmesi anındaki rayiç değerleri esas tutulur.
3.3.2. Tazminatın Hesabı ve Ödenmesi
3.3.2.1. Hasar tazmininin ne şekilde yapılacağı poliçede açıkça belirtilir. Onarım yapılacak olması halinde poliçede, onarımın şirketçe belirlenecek servislerde veya sigortalı tarafından belirlenecek servislerden hangisinde yapılacağı hususu açıkça yer alır. Ayrıca hasarın tazmininde orijinal parça veya eşdeğer gibi parça seçeneklerinden
hangisinin kullanılacağı belirtilir. Bu yönde bir belirleme olmazsa sigortalının tercih ettiği tazmin yöntemi, servis ve parça esas alınır.” Şeklinde kasko sigorta poliçesinin kapsamı, konusu ve hasarın tazmin yöntemi belirtilmiştir.

Hakem heyetimizce 27.08.2021 tarihli ara karar ile;

Başvuran vekili tarafından,

• Meydana gelen hasarın ne zaman, nerede ve nasıl oluştuğuna dair belgeler ile aracın hasarlandıktan sonra servise ilk giriş/kayıt tarihini gösterir evraklarının,

• Başvuru konusu edilen hasar miktarını hesaplamaya yarar tüm belgelerin okunaklı suretlerinin, (fotoğraflar, ekspertiz raporu, onarım faturaları vs.) 1 (bir) haftalık kesin süre içinde sisteme yüklenerek dosyaya sunulmasına, aksi taktirde ispat kuralları gözetilerek başvurunun reddine karar verileceğinin başvuran vekiline ihtarına (ihtarat yapıldı.) karar verilmiştir.

Ara karar 27.08.2021 tarihinde sistem üzerinden onaylanarak ve e-posta ile taraflara tebliğ edilmiştir.

Başvuran vekili tarafından 27.08.2021 tarihli e-postaya ekli hasar fotoğrafları, servis teklif dökümü, servis kabul formu, onarım faturası sunulmuştur.

Hakem heyetimizce dosya içeriği nazara alınarak hüküm tesis edilmiştir.

4.2 Gerekçeli Karar
Başvuran şirkete ait araç sürücüsü 04.05.2020 tarihli hasar beyanında; Araçla su birikintisinden geçmesinden dolayı su sıçradığını ve aracından ses geldiği için aracı yetkili servise getirdiğini belirtmiştir. Başvuran vekili tarafından da başvuru dilekçesinde yoğun yağış sebebiyle araçta hasar oluştuğu beyan edilmiştir. Sigorta şirketi tarafından sunulan meteoroloji raporuna göre kaza tarihi olarak belirtilen 04.05.2020 tarihinde kaza yerinde yağış olmadığı görülmektedir.
Başvuran vekili tarafından sunulan belgelerin incelenmesinde ise; Sigortalı aracın su birikintisinden geçtiğine, su sıçradığına ve hasar tarihi olarak beyan edilen 04.05.2020 tarihinde aracın servise girdiğine ilişkin kayıt bulunmamaktadır.
Başvuran vekili tarafından ara karar ile sunulan Servis Kabul Formu; 05.05.2020 tarihli ve saat. 12.00’dır. Araçta Yapılması İstenenler;
1. Seyir halinde ve çukurlara girince arka soldan ses geliyor.
2. Alt takımlar kontrol
3. Egzoz bağlantısı kontrol
Başvuran şirkete ait araç sürücüsünün seyir halinde iken su birikintisinden geçtiğine ilişkin beyanı, başvuran vekilinin başvuru formundaki XXX’da meydana gelen yoğun yağış sebebiyle hasarın oluştuğuna ilişkin beyanına karşılık Servis kabul formu ve yapılması istenenler aracın çukurlara girmesinde ses sorunu olup, beyan ve servis kabul formundaki talepler ile hasarın oluştuğuna ilişkin tarih ve aracın servise girdiği tarih örtüşmemektedir.
6102 Sayılı TTK.’nın 1409/2. Bendine göre; “Sözleşmede öngörülen rizikolardan herhangi birinin veya bazılarının sigorta teminatı dışında kaldığını ispat yükü sigortacıya aittir.” Başvuran tarafın kaza tarihine ilişkin hasar bildirimi, işbu dosyaya sunulan beyanları ve sunulan belgelerin örtüşmediğinden ispat yükü yer değiştirmiştir.

6100 S. HMK.’nın 190/1. Bendi “İspat yükü, kanunda özel bir düzenleme bulunmadıkça, iddia edilen vakıaya bağlanan hukuki sonuçtan kendi lehine hak çıkaran tarafa aittir.” şeklinde olup, başvuran tarafça ispat yükümü yerine getirilmemiştir.

Türk Medeni Kanunu 2. maddesinde; “Herkes haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır. ” denildikten sonra 3.maddesinde ise; “..durumun gereklerine göre kendisinden beklenen özeni göstermeyen kimsenin iyiniyet iddiasında bulunamayacağı” belirtilmiştir.

Yargıtay HGK. 2013/17-2303 Es. 05.06.2015 T. 2015/1497 K. Sayılı ilamı; “Dava, kasko sigorta poliçesinden kaynaklanan maddi tazminat istemine ilişkindir. Davacı aracı park alanı olarak kullanılmayan, çevresinde park halinde başka araçların bulunmadığı bir mahalde park ettiği daha sonra aracın park edilen yerde bulunmadığı ifade edilmiştir.
Sigorta şirketinin rizikonun ihbar edilenden farklı şekilde gerçekleştiğinin ispat edildiğinin kabulü gerekir. Bu durumda davacının rizikoyu iyiniyet kurallarına aykırı şekilde bildirdiği sabit olmuştur. Hal böyle olunca davanın reddine dair verilen direnme kararı yerindedir.” Şeklindedir.

İstanbul BAM. 8. HD. 2017/702 Es. 10.05.2018 T. ve 2018/484 K. Sayılı ilamına göre; “…sigortalı rizikonun gerçekleştiğine dair doğru ihbar mükellefiyetini kasten yerine getirmez veya iyi niyet kurallarına açıkça aykırı şekilde sigorta teminatı dışında kalan bir hususu sanki bu oluşan riziko teminat içinde kalmış gibi ihbar edildiği somut delillerle kanıtlanırsa, ispat külfeti yer değiştirip sigortalıya geçer.(HGK 10.12.1997 gün ve 1997/11-772-1043; HGK 16.12.1998 gün ve 1998/11-872-905; HGK 22.12.2010 gün ve 2010/17-655-688 sayılı ilâmları)” Başvuran vekili tarafından, rizikonun hangi tarihte ve ne şekilde meydana geldiği somut delillerle ispat edilemediğinden başvurunun reddine karar verilmiştir.

Başvurunun reddi sebebiyle 5684 S. Sigortacılık Kanununun 30/17. Bendi ile 24.11.2020 T. AAÜT.’nin 17/2. Bendi birlikte değerlendirilerek, sigorta şirketi lehine (4.080,00 TL / 5 = 816,00 TL) 816,00 TL olarak 1/5 oranında maktu vekalet ücreti taktir edilmiştir.

5. KARAR

Yapılan değerlendirmeler ve belirtilen gerekçeler neticesinde;
1- Başvuranın başvurusunun / davasının REDDİNE,
2- Başvuranın 350,00 TL başvuru ücretinden ibaret yargılama giderinin başvuran üzerinde bırakılmasına,
3- Sigorta şirketi vekille temsil edildiğinden 5684 S. Sigortacılık Kanunu’nun 30/17. Bendi ile AAÜT.’nin 17/2. bendi uyarınca 816,00 TL vekâlet ücretinin başvurandan tahsili ile XXX A.Ş.’ye ödenmesine,
5684 sayılı Kanunun 30/12. maddesi hükmü gereği, kararın bildirim tarihinden itibaren 10 gün içinde Sigorta Tahkim Komisyonu nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere oybirliği ile karar verildi. 21.09.2021

Sosyal Medyada Paylaş

Leave a Comment