İSTİRDAT DAVASI SONRASINDA AYRI İCRA TAKİBİ YAPILAMAYACAĞI

TC
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi

2007/22781 E. , 2008/681 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Şişli 3. İcra Mahkemesi
TARİHİ : 11/09/2007
NUMARASI : 2007/238-2007/1014

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

Menfi tespit davasının istirdat davasına dönüşmesi üzerine, mahkemenin davanın kabulüne karar vermesi halinde, bu kararın icra takibinde ödenmiş olan paranın borçluya geri verilmesine ilişkin bölümü için, borçlunun ayrı bir ilamlı takip yapmasına olanak ve gerek yoktur. Borçlunun İİK.nun 72/5.maddesi hükmüne göre icranın eski hale getirilmesini istemesi gerekir.

Ayrıca, aynı hüküm gereğince menfi tespit davası borçlu lehine hükme bağlanırsa takip durur. İlamın kesinleşmesi üzerine, içeriği esas alınarak yeni bir hükme gerek kalmadan icra kısmen veya tamamen eski hale iade edilir. Menfi tespit davasının İİK.nun 72/6.maddesi gereğince istirdat davasına dönüşmüş olması, bu ilamın infazı için kesinleşmesi koşulunu ortadan kaldırmaz. İlamda yer alan eklentiler için de aynı kuralın uygulanması zorunludur.

Mahkemece şikayetin bu ilkeler çerçevesinde incelenerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, takibin durdurulduğuna dair ihtiyati tedbir kararı olmadığından bahisle şikayetin reddi isabetsizdir.

SONUÇ :Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 21/01/2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Sosyal Medyada Paylaş

Leave a Comment