selimhartavi.com

İSTİNAFA TABİ İCRA MAHKEMESİ KARARLARINDA PARASAL SINIR- EK KARAR – TAVZİH TALEBİ

T.C.
ADANA
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
10. HUKUK DAİRESİ

DOSYA NO : 2020/2308
KARAR NO : 2020/1838

T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
İ S T İ N A F K A R A R I

BAŞKAN : VELİ BEYDOĞAN (33364)
ÜYE : TUNCER KAYA (42686)
ÜYE : HİDAYET KAYNAK (95130)
KATİP : HASAN ŞAHİN (243600)

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : DÖRTYOL İCRA HUKUK MAHKEMESİ
TARİHİ : 15/10/2020 tarihli Ek karar
NUMARASI : 2019/143 Esas 2020/141 Karar

DAVACI : …..SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
DAVALI : A. P.
VEKİLİ : Av. SELİM HARTAVİ
DAVANIN KONUSU : İmzaya İtiraz
KARAR TARİHİ : 11/12/2020
KARAR YAZIM TARİHİ : 11/12/2020

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararı aleyhine süresi içinde davacı vekili Av. …… tarafından istinaf yoluna başvurulmuş olmakla, HMK’nın 353.maddesi gereğince dosya üzerinden yapılan inceleme neticesinde işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Mahkemece verilen 15/10/2020 tarihli Ek Karar ile; davacı vekilinin 08/10/2020 tarihli HMK madde 304 ‘e göre Hükmün Tashihi talebine ; “Hukuk Muhakemeleri Kanununun 305/2 bendi “Hüküm fıkrasında taraflara tanınan haklar ve yüklenen borçlar, tavzih yolu ile sınırlandırılamaz, genişletilemez ve değiştirilemez” hükmü uyarınca talebin Bölge Adliye Mahkemesince değerlendirilmesine” karar verilmiş, davacı vekili tarafından sunulan 21/10/2020 tarihli istinaf dilekçesi ile mahkemenin tashih talebinin reddine dair ek kararının kaldırılması talep edilmiştir.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ; Uyuşmazlık; Dörtyol İcra Dairesi’nin 2016/9766 E. Sayılı dosyasından başlatılan takibe konu çek’e ilişkin imzaya itiraz niteliğindedir.
5311 Sayılı Yasanın 24. maddesi ile Değişik İİK’nın 363. maddesi “İstinaf yoluna başvurma ve incelenmesi” başlığını taşır. Anılan madde hükmünde; icra mahkemesince verilen hangi türdeki kararlarla ilgili olarak ve hangi miktarı geçmesi şartı ile istinaf yoluna başvurulabileceği ve istinaf yoluna başvuru süresi açıkça düzenlenmiştir.
02/03/2005 tarih ve 5311 sayılı Kanun’un 24. maddesi ile değişik 2004 sayılı İİK’nun 363/1. maddesine göre; istinafı kabil olan icra mahkemesi kararlarına karşı, ait olduğu alacak, hak veya malın değer veya miktarı 1.000,00 TL’yi geçmesi şartıyla istinaf yoluna başvurulabilir. Anılan hükümdeki kesinlik sınırının, aynı Kanunun ek (1). maddesi dikkate alındığında, 20.07.2016 tarihinden itibaren 2.190,00 TL, 02.12.2016 tarih ve 6373 sayılı Kanunun 3. maddesi ile yapılan değişiklik sonucu 02.12.2016 tarihinden itibaren 7.000,00 TL, aynı Kanunun ek (1). Maddesi uyarınca 01.01.2017 tarihinden itibaren 7.260,00TL, 01.01.2018 tarihinden itibaren 8.310,00 TL, 01.01.2019 tarihinden itibaren 10.280,00 TL, yine 01/01/2020 tarihinden itibaren 12.600,00 TL olarak uygulanması gerekir.
İstinafa tabi icra mahkemesi kararlarında parasal sınırı düzenleyen 4949 Sayılı İİK’nun ek 1. maddesinde ise; ” Bu Kanunun 119, 226, 326 ve 363 üncü maddelerindeki parasal sınırlar; her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, önceki yılda uygulanan parasal sınırların, o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca Maliye Bakanlığınca her yıl tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılması sureti ile uygulanır …” hükmü öngörülmüş, böylece söz konusu parasal sınırların Maliye Bakanlığınca her yıl tespit ve ilan edilecek yeniden değerleme oranında arttırılması kabul edilmiştir.
Davacı vekili istinaf başvuru dilekçesinde, mahkemece verilen gerekçeli kararın 7 nolu bendinde davalı lehine hükmedilen vekalet ücretine hükmedildiğini ancak davalı tarafın vekalet ücreti ve yargılama gideri talebinin olmadığına dair beyanının olduğunu belirterek davalı tarafın dilekçesine binaen vekalet ücreti ve yargılama gideri hususunda karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesini talep etmiştir.
İstinafa konu uyuşmazlık karar tarihi itibarıyla AAÜT gereğince davalı lehine hükmedilen 1.130,00 TL vekalet ücretine yönelik olduğu görülmüştür. Dolayısıyla dava konusu miktarın mahkeme karar tarihi itibarıyla yasal 12.600,00 TL kesinlik sınırını geçmediği anlaşıldığından, söz konusu mahkeme kararına karşı istinaf yoluna başvurulması mümkün değildir.
“İstinaf Dilekçesinin Reddi” başlığını taşıyan İİK.’nın 365.maddesinde “İstinaf yoluna başvurma, yasal süre geçtikten sonra yapılır veya istinaf yoluna başvurulmasına olanak bulunmayan bir karara veya vazgeçme nedeniyle itiraz veya şikâyetin reddine yahut süresi geçmiş bir şikâyete ilişkin olursa, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun ilgili hükümleri gereğince istem icra mahkemesince reddedilir.
İstinaf yoluna başvuran kişi ret kararını kabul etmezse, istinaf dilekçesi diğer tarafa tebliğ edildikten sonra, karar sureti ve verilirse cevap dilekçesiyle birlikte yetkili bölge adliye mahkemesine gönderilir. Şu kadar ki bu hâlde satış dahil hiçbir icra işlemi durmaz.
Bölge adliye mahkemesi, birinci fıkra kapsamına girdiği hâlde reddine karar verilmemiş başvuruyu geri çevirmeyip doğrudan kesin karara bağlar.” düzenlemesi bulunmaktadır.
HMK.’nın 346.maddesi ise istinaf dilekçesinin reddi usulünü düzenler. Anılan maddenin 2.fıkrasında aynen; “Bu ret kararına karşı, tebliğ tarihinden itibaren bir hafta içinde istinaf yoluna başvurulabilir. İstinaf yoluna başvurulduğu ve gerekli giderler de yatırıldığı taktirde dosya, karar veren mahkemece yetkili Bölge Adliye Mahkemesine gönderilir. Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Dairesi istinaf dilekçesinin reddine ilişkin kararı yerinde görmezse ilk istinaf dilekçesine göre gerekli incelemeyi yapar.” hükmü yer alır.
Somut olayda, Bölge Adliye Mahkemesince incelenmesi istenilen kararın miktar itibariyle istinaf yoluna başvurulabilecek kararlardan olmadığı, kesin nitelikte bulunduğu anlaşıldığından davacı vekilinin mahkemenin 15/10/2020 tarih 2019/143 E. – 2020/141 K. sayılı Ek Kararına yönelik istinaf başvurusunun esastan reddine karar vermek gerekmiş, aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM:Yukarıda açıklanan sebeplerle;
Davacı vekilinin Dörtyol İcra Hukuk Mahkemesi’nin 15/10/2020 tarih, 2019/143 Esas 2020/141 Karar sayılı Ek Kararına yönelik istinaf başvurusunun HMK’nın 353/1-b-1 maddesi uyarınca esastan REDDİNE,
Harç peşin alındığından yeniden harç alınmasına YER OLMADIĞINA,
Yargılama giderlerinin istinaf talep eden taraf üzerinde BIRAKILMASINA,
İstinaf gider avansının kullanılmayan kısmının yatıran tarafa İADESİNE,
Dair, 6763 Sayılı Yasanın 4.maddesiyle Değişik İİK.’nın 364/1. maddesi gereğince KESİN olmak üzere dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu 11/12/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Veli BEYDOĞAN
Başkan
33364
¸
Tuncer KAYA
Üye
42686
¸
Hidayet KAYNAK
Üye
95130
¸
Hasan ŞAHİN
Katip
243600
¸

Sosyal Medyada Paylaş

Leave a Comment