selimhartavi.com

İŞÇİ ALACAĞI-TANIK DİNLETMEKTEN VAZGEÇME- TANIK DİNLETMEKTEN VAZGEÇMEYE KARŞI TARAFIN AÇIK MUVAFAKATİNİN BULUNMAMASI

T.C.
GAZİANTEP
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
7. HUKUK DAİRESİ

DOSYA NO : 2018/1901
KARAR NO : 2020/28

T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
İ S T İ N A F K A R A R I

BAŞKAN : UĞUR OCAK (40955)
ÜYE : ALİ CEYLAN (92565)
ÜYE : RAMAZAN EŞİYOK (151542)
KATİP : ABDULBASİT ARGA (154758)

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : ŞANLIURFA 2. İŞ MAHKEMESİ
TARİHİ : 02/05/2018
NUMARASI : 2017/10 Esas – 2018/436 Karar

DAVACI : İBRAHİM K.
VEKİLİ : Av. SELİM HARTAVİ
DAVALI :P….. ENERJİ LTD ŞTİ
DAVANIN KONUSU : Alacak (İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan)

TARAFLARIN İDDİA ve SAVUNMALARININ ÖZETİ:
İDDİA: Davacı vekili, müvekkilinin gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldığını iddia ederek ihbar tazminatı, fazla çalışma, ulusal bayram genel tatil alacaklarının tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

SAVUNMA: Davalı davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

İLK DERECE MAHKEMESİ KARARININ ÖZETİ: Mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir.
İSTİNAF SEBEPLERİ:

Davacı vekili, davalı tanıklarının dinlenilmesinden vazgeçilmesine muvafakatleri bulunmadığı, bu hususta kendilerine sorulmadığı, hizmet tespiti davası açmaya zorlanamayacakları, davacı tanıklarının da toplu çıkarıldıklarını beyan ettikleri, hizmet ilişkisi bulunduğu gerekçeleriyle yerel Mahkeme kararının kaldırılmasına karar verilmesini talep etmiştir.

GEREKÇE :

HMK’nun 355. maddesine göre istinaf incelemesi, istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak ve kamu düzenine aykırılık hususları ile sınırlı ve istinaf talep edenin sıfatı da gözetilerek yapılmıştır.

HMK’nın 196. maddesinde delil gösteren tarafın karşı tarafın açık izni olmadıkça, o delile dayanmaktan vazgeçemeyeceği düzenlenmiştir. Davalı tanık dinletmekten vazgeçmiş ancak buna karşı davacının muvafakati sorulmamıştır. Muvafakat örtülü değil açık beyan alınmak suretiyle olabilir. Davalı tanıkları dinlenmeden taraflar arasındaki ilişki araştırılmadan karar verilmesi hatalıdır.

HMK 353/1-a-6 maddesinde “Mahkemece, tarafların davanın esasıyla ilgili olarak gösterdikleri delillerin hiçbiri toplanmadan veya gösterilen deliller hiç değerlendirilmeden karar verilmiş olması.” halinde dosyanın duruşma yapılmaksızın mahkemesine kesin olarak gönderileceği düzenlenmiştir. HMK 353/1-a-6 maddesine göre delillerin hiçbirinin toplanmaması iade nedeni iken delillerin hepsi toplanmış olsa bile gösterilen delillerin değerlendirilmemesi de iade nedenidir. Eksik inceleme ile karar verildiğinden HMK 353/1-a-6 maddesi gereği ilk derece Mahkemesi kararı ortadan kaldırılarak yeniden inceleme yapılmak üzere dosyasının mahal Mahkemesine iadesine karar verilmiştir.

HÜKÜM :

1.Davacı vekilinin istinaf başvurusunun kabulü ile HMK’nun 353/1-a-6. maddesi gereğince ilk derece Mahkemesi kararı ortadan kaldırılarak yeniden yargılama yapılmak üzere dosyanın Mahkemesine gönderilmesine, iade nedenine göre davacının sair istinaf sebeplerinin incelenmesine yer olmadığına,

2.İstinaf Karar harcı bakımından davanın esası hakkında karar verilmediğinden alınan maktu istinaf harcının talebi halinde davacıya iadesine,

3.HMK’nın 333. Maddesi uyarınca kullanılmayıp kalan gider avansının olması durumunda taraflara iadesine,
Dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda oybirliği ile 08/01/2020 tarihinde KESİN olmak üzere karar verildi.

GEREKÇELİ KARARIN YAZILDIĞI TARİHİ : 07/02/2020

Uğur OCAK
Başkan
40955

Ali CEYLAN
Üye
92565

Ramazan EŞİYOK
Üye
151542

Abdulbasit ARGA
Katip
154758

Sosyal Medyada Paylaş

Leave a Comment