selimhartavi.com

İŞ KAZASI- DAVALILARDAN BİRİ İÇİN FERAGATI- DİĞER DAVALININ KUSURU ORANINDA SORUMLU TUTULMASI GEREĞİ

T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
E. 1994/903
K. 1994/6557
T. 28.4.1994

1475/m.73,82
818/m.147

ÖZET : İş kazası nedeniyle açtığı maddi ve manevi tazminat davasında işçi davalılardan biri aleyhine olan davasından feragat ederse; diğer davalının kusuru oranında sorumlu tutulması gerekirken, bu davanın da feragat nedeniyle reddine karar verilemez.

DAVA : Davacı, iş kazasından doğan maddi ve manevi zararın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, davayı reddetmiştir.

Hüküm, süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı, meydana gelen iş kazası sonucu uğradığı maddi zararın giderilmesi için olaya neden olan işçi ile işverene karşı açtığı bu davada, işçi aleyhine açtığı davasından feragat etmiş ve mahkemece feragat nedeniyle her iki davalı hakkındaki davanın reddine karar verilmiştir.

BK`nun 147. maddesine göre rücu hakkından yararlanan müteselsil borçlulardan herbiri ödediği miktar oranında alacaklının haklarına halef olur. Alacaklı, diğerleri zararına müteselsil borçlulardan birinin durumunu iyileştirdiği takdirde, bu fiilin neticelerine şahsen katlanmak zorundadır. Bu durumda, davacının, davalı F.Ç.`in hakkındaki feragatından diğer davalının yararlanması gerekir. Ancak bu yararlanma davalı F.Ç.`in kusur oranına göre hissesine isabet edecek miktarla sınırlıdır. Böyle olunca, diğer davalının kendi kusuruna isabet edecek mikarla sorumlu tutulması gerekirken, onun hakkındaki davanında feragat nedeniyle redine karar verilmiş olması doğru değildir.

Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen sebepten BOZULMASINA, 28.4.1994 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

Sosyal Medyada Paylaş

Leave a Comment