selimhartavi.com

İŞ GÜCÜ KAYBI İLE İŞ VE GÜÇTEN KALMA TAZMİNATI -FAİZE DAVA TARİHİNDEN İTİBAREN HÜKMEDİLMESİ GEREKTİĞİ

T.C

YARGITAY

17.Hukuk Dairesi

ESAS: 2015/18636

KARAR:  2018/10247

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davası üzerine yapılan yargılama sonunda davanın kabulüne ilişkin verilen hüküm davacı … vekili tarafından süresi içinde temyiz edilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü:

-K A R A R-

Davacı vekili; 24/11/2010 tarihinde meydana gelen trafik kazası sonucu davacının ağır yaralandığını ve sakat kaldığını, başkalarının yardımına muhtaç hale geldiğini, müvekkilinin çalışamaz halde olduğunu, iş gücü kaybının %100 e yakın olduğunu, müvekkilinin 42 yaşında olduğunu, müvekkilinin yürüyemediğini, özel ihtiyaçlarını dahi karşılayamadığını, müvekkilinin bakımı ile birisinin ilgilenmesi gerektiğini, müvekkilinin bakıcı tutacak maddi imkanının da olmadığını, müvekkili … için 10.000,00 TL maddi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini, yargılama giderleri ile ücreti vekaletin davalılara yükletilmesini talep ve dava etmiştir. Davacı vekili tarafından 28/10/2014 tarihinde dava ıslah edilmiştir.

Davalı … vekili; davacı tarafın kusur ve zararı ayrıca bu zarar ile davalı … şirketi ve sigortalı araç sürücüsü arasındaki illiyet bağını ispatlamakla mükellef olduğunu, davalı … şirketinin sigortalısının kusurlu bulunması halinde poliçedeki limitlere sınırlı olarak sorumlu olduğunu, davacının … kurumuna sevk edilerek sakatlık oranının bulunup bulunmadığının tespitini ve sakatlık söz konusu ise davacının sosyal ve içtimai durumu ile eğitim durumu dikkate alınarak şartları gerçekleşmişse muhtemel sürekli sakatlık tazminatının tespiti amacıyla aktüerya uzmanı bilirkişi tarafından bilirkişi incelemesi yapılmasını talep ettiklerini, … Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2011/64 Esas sayılı dosyasının bekletici sebep sayılmasını, davanın reddini, iş görmezlik ve tedavi masrafları taleplerinin husumet yönünden reddini, mahkeme masrafları ve vekalet ücretinin davacı tarafa yükletilmesini talep ve imza etmiştir.

Mahkemece davanın kabulüne, iş gücü kaybı ile iş ve güçten kalma tazminatı olan 103.603,19 TL’nin 10.000,00 TL’sinin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiz ile birlikte, kalan 93.603,19 TL’sinin ıslah tarihi olan 28/10/2014 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiz ile birlikte davalı … şirketi yönünden … poliçesi limitleri dahilinde kalmak kaydı ile, davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, trafik kazası sonucu cismani zarar nedeniyle maddi tazminat istemine ilişkindir.

Somut olayda davacı tarafından dava dilekçesinde talep edilen maddi tazminata dava tarihinden itibaren faiz talep edilmiş olup, davacı tarafından mahkemeye sunulan 28.10.2014 tarihli ıslah dilekçesinde de ıslah edilen kısımla birlikte toplam talep edilen tazminat bedeline dava tarihinden itibaren faiz talep edilmiştir.

Mahkemece hüküm kısmında davacının iş gücü kaybı ile iş ve güçten kalma tazminatı olan toplam 103.603,19 TL maddi tazminatın dava tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte davalılardan tahsiline karar verilmesi gerekirken, yazılı olduğu şekilde hükmedilen tazminatın 10.000,00 TL’sine dava tarihinden, 93.603,19 TL’sine de ıslah tarihinden itibaren faiz işletilmiş olması doğru değil bozma nedeni ise de; bu yanılgının giderilmesi yargılamanın tekrarını gerektirir nitelikte görülmediğinden, hükmün, HUMK.’nun 438/7. maddesi uyarınca düzeltilerek onanması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenle, davacı vekilinin temyiz itirazının kabulü ile hüküm fıkrasının 2. bendindeki “İş gücü kaybı ile iş ve güçten kalma tazminatı olan 103.603,19 TL’nin 10.000,00 TL’sinin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiz ile birlikte, kalan 93.603,19 TL’sinin ıslah tarihi olan 28/10/2014 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiz ile birlikte davalı … şirketi yönünden … poliçesi limitleri dahilinde kalmak kaydı ile davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine” ibaresinin çıkartılarak 2.bent olarak yerine “İş gücü kaybı ile iş ve güçten kalma tazminatı olan 103.603,19 TL’nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiz ile birlikte, davalı … şirketi yönünden … poliçesi limitleri dahilinde kalmak kaydı ile davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine” ibaresinin yazılmasına ve hükmün bu şekliyle DÜZELTİLEREK ONANMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine 07/11/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Sosyal Medyada Paylaş

Leave a Comment