selimhartavi.com

İPOTEK ÜCRETİ- DASK ÜCRETİ- EKSPERTİZ ÜCRETİ- HAYAT SİGORTASI- ÖDEME PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÜCRETLERİ HAKSIZ ŞART NİTELİĞİNDEDİR

T.C.
GAZİANTEP
1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(TÜKETİCİ MAHKEMESİ SIFATIYLA)                                                                                                 GEREKÇELİ KARAR
ESAS NO : 2014/712
KARAR NO : 2014/1181

HAKİM :  37501
KATİP :  63134

DAVACI : H.Ö. .
VEKİLİ : Av. SELİM HARTAVİ
DAVALI : A…..ANK T.A.Ş .
DAVA : Tüketicinin Açtığı Tüketici Kredisinden Kaynaklanan
DAVA TARİHİ : 23/05/2014
KARAR TARİHİ : 18/12/2014
YAZIM TARİHİ : 29/12/2014
Mahkememizde görülmekte bulunan Tüketicinin Açtığı Tüketici Kredisinden Kaynaklanan davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili dava dilekçesinde: Davalı bankanın Gaziantep Değirmiçem Şubesinde müvekkilinin 73.000 TL. Lik konut kredisi kullandığını, kullanılan kredi nedeniyle, davalının, haksız ve hukuka aykırı olarak kredi başlangıcı aşamasında 775,99 TL. Hayat ücreti, 170,00 TL. Konut ücreti, 200,00 TL. İpotek ücreti, 100,00 TL. Dask ücreti, 580,00 TL. Ekspertiz ücreti ve 1.250,00 TL. Ödeme plan değişikliği ücreti olmak üzere toplam: 3.075,99 TL. fahiş sayılacak miktarda haksız kesintiler yaptığını belirterek, taraflarınca belirtilmeyen alacak kalemlerinin de ayrıca hesaplanarak tüketiciye iadesinin sağlanması bakımından şimdilik 1.500,00 TL. nin , fazlaya dair haklarının saklı kalmak kaydıyla, bankadan tahsil tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı banka vekili verdiği 14.07.2014 havale tarihli dilekçe ile; davaya karşı cevaplarını bildirmiştir.
Davacı vekili 23.09.2014 tarihli celsedeki imzalı beyanında. Davalı tarafla sulh olma durumlarının olmadığını belirtmiştir.
Davalı bankanın Gebze Şubesi’nin 04.07.2014 tarih, 36379 sayılı cevabı ekinde, dava konusu ile ilgili kayıt ve belgelerin gönderildiği görülmüştür.
Dosya üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır.
Mahkemece re’sen seçilen bu işlerden anlar hukukçu bilirkişi tarafından düzenlenen 26.09.2014 tarihli raporunda: … Davalı bankadan kullanılan krediye ilişkin masraf dekontlarında ve hesap ekstrelerinde bu ödemelerin neye istinaden yaptığını belirilmediği gibi alınan kesintilerin haklı ve zorunlu olduğunu gösterir dosyada bilgi ve belge ile delil de bulunmadığı, 06.03.2012 tarihinde davalı bankanın Değirmiçem şubesinden 73.000 TL. Konut kredisi kullandığı, kredi hesap numarasının 78371 olduğu bu krediden ötürü 06.03.2012 tarihinde mevcut hesap ekstresinden ve dekontlarından anlaşılacağı üzere 1.250,00 Tl. kredi dosya masrafı, 580 TL. Ekspertiz ücreti, 150 TL. İpotek tesis ücreti, 15 TL. İstihbarat ücreti, 23.01.2013 tarihinde ise 1.250,00 Tl. Ödeme plan değişiklik ücreti kesintisi yapıldığı, bu kesintilerin haksız şart olup Tüketici mevzuatı gereği davacıyı bağlamayacağından, davacıdan hukuki dayanağı olmadan tahsil edilen toplam: 3.245,00 TL. olduğu belirtilmiştir.
Davacı vekili UYAP üzerinden gönderdiği 06.12.2014 tarihli ISLAH dilekçesi ile: Dava dilekçesinde belirttikleri miktarı ıslahla arttırarak, toplamda: 3.245,00 TL. Sine çıkarttıklarını, ıslah taleplerinin kabulü ile, haksız olarak tahsil edilen 3.245,00 TL.nin temerrüt tarihinden itibaren işlemiş ve işleyecek reeskont avans faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
Davacı vekilinin son celse için mazeret talebinde bulunduğu, yokluklarında karar verilmesini talep ettiği görülmüştür.
Davalı vekili son celsedeki beyanında: Islah ve bilirkişi raporunu kabul etmediklerini, davanın reddine karar verilmesini istediklerini belirtmiştir.
Mahkememizce yapılan yargılama ve toplanan deliller sonucunda: Dava konusunun, kullanılan kredi nedeniyle alınan ücretin iadesi talebinden ibarettir. Tarafların bildirmiş olduğu deliller toplanmış olup, davalı banka tarafından davacıdan 06.03.2012 tarihinde davalı bankanın Değirmiçem şubesinden 73.000 TL. Konut kredisi kullandığı, kredi hesap numarasının 78371 olduğu bu krediden ötürü 06.03.2012 tarihinde mevcut hesap ekstresinden ve dekontlarından anlaşılacağı üzere 1.250,00 TL. kredi dosya masrafı, 580 TL. Ekspertiz ücreti, 150 TL. İpotek tesis ücreti, 15 TL. İstihbarat ücreti, 23.01.2013 tarihinde ise 1.250,00 Tl. Ödeme plan değişiklik ücreti kesintisi yapıldığı, bu kesintilerin haksız şart olup Tüketici mevzuatı gereği davacıyı bağlamayacağından, davacıdan hukuki dayanağı olmadan tahsil edilen toplam: 3.245,00 TL. nin tahsil edildiği anlaşılmıştır. Taraflar arasında imzalanan kredi sözleşmesinin matbu olarak hazırlanması tüketicinin içeriğine müdahale edememiş olması nedeniyle, tek taraflı konulmuş ve tüketici aleyhine dengesizlik oluşturulduğundan 4822 sayılı kanunla değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 6. Maddesi ve yönetmeliğin 7. Maddesi karşısında bu durumun haksız şart niteliği taşıdığı, aynı doğrultuda Yargıtay içtihatları bulunduğu da göz önüne alındığında, dava dilekçesi de nazara alınarak davanın kabulüne karar vermek gerektiğinden aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.
HÜKÜM: Yukarıda yazılı nedenlerle,
1- Davanın kabulü ile, 3.245,00 TL. TL. nin dava tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile davalıdan tahsiline,
2- Kabul edilen miktar üzerinden hesaplanan 221,67 TL. Harç ile, alınmamış bulunan 25,20 TL. Başvurma harcının ilavesiyle Toplam: 246,87 TL. Harcın davalıdan alınarak hazineye verilmesine,
3- Davacı tarafından yargılama süresince yapılan, peşin alınan gider avansından sarf edilen 231,00 TL. Yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
4- Davacı kendini vekille temsil ettirdiğinden, karar tarihindeki AAÜT. Gereğince hesaplanan 750,00 TL. vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
5- Dair verilen karar, tebliğ tarihinden itibaren 15 günlük yasal süresi içerisinde Yargıtay ilgili Hukuk Dairesine temyizi kabil olmak üzere davalı vekilinin yüzüne karşı, davacı tarafın yokluğunda açıkça okunup usulen anlatıldı. 18/12/2014

Katip 63134

Hakim 37501

Sosyal Medyada Paylaş

Leave a Comment