İNANÇLI İŞLEM HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI TAPU İPTAL VE TESCİL, OLMAZSA TAZMİNAT İSTEĞİ

TC
YARGITAY
1. Hukuk Dairesi
2020/1419 E. , 2021/2560 K.

“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ : İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 1. HUKUK DAİRESİ
DAVA TÜRÜ : TAPU İPTALİ VE TESCİL – TAZMİNAT

Taraflar arasında görülen tapu iptal ve tescil, tazminat davası sonucunda; ilk derece mahkemesince davanın tazminat istemi yönünden kabulüne dair verilen kararın davalılar vekili ile davacı vekili tarafından istinafı üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi tarafından ilk derece mahkemesi kararının kaldırılarak davanın reddine dair verilen karar davacı vekili tarafından süresinde temyiz edilmiş olmakla; Tetkik Hakimi …’ın düzenlemiş olduğu rapor okundu, açıklamaları dinlendi, dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü;

-KARAR-

Dava, inançlı işlem hukuksal nedenine dayalı tapu iptal ve tescil, olmazsa tazminat isteğine ilişkindir.

Davacı, mirasbırakan babası …’in 213 ada 7 parsel 3 nolu bağımsız bölümün adına satın alınması için davalı …’ı Kocaeli 2. Noterliği’nin 12/05/2011 tarih ve 7941 yevmiye numaralı vekaletnamesi ile vekil kıldığını, …’ın anılan vekaletname ile mirasbırakan adına 83.000 TL bedelli konut kredisi kullandığını, ancak mirasbırakan sağken taşınmazı davalı eşi Semiha adına tescil ettirdiğini, mirasbırakanın kredi tutarını maaşından kesilerek 4-5 ay ödedikten sonra ölmesi nedeniyle kalan bedelin Grup Hayat Sigortası kapsamında ödendiğini, tarafına taşınmaz satışı nedeniyle ödenmiş paranın bulunmadığını ileri sürerek taşınmazın tapusunun iptali ile adına tesciline, olmazsa şimdilik 10.000 TL tazminatın tahsiline karar verilmesini istemiştir,

Davalılar, taşınmazı satın aldıklarını, ancak bankaların kredi vermemesi nedeniyle akrabaları olan mirasbırakanın kredi çektiğini belirterek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, mirasbırakan ile davalılar arasındaki hukuki ilişkinin inançlı işlem olduğu, sözleşme gereği davalıların ödemesi gereken 83.000 TL’yi ödemedikleri gerekçesiyle davanın tazminat olarak kabulüne dair verilen kararın davalılar vekili ile davacı vekili tarafından istinafı üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi tarafından mirasbırakanın kredi borcunun sigorta kapsamında kapatıldığı ve maaşından yapılan kesintilerin ise davalı … tarafından banka havalesi yolu ile ödendiği gerekçesiyle ilk derece mahkemesi kararı kaldırılarak davanın reddine karar verilmiştir.

Dosya içeriği ve toplanan delillerden; 1942 doğumlu mirasbırakan …’in 10.10.2011 tarihinde ölümü ile geride tek mirasçısı davacı kızının kaldığı, davalı …’nın yeğeni olduğu, diğer davalı … ile davalı …’nın da karı-koca olduğu, mirasbırakan tarafından Kocaeli 2. Noterliği’nin 12.05.2011 tarih ve 7941 yevmiye numaralı vekaletnamesi ile dava konusu 213 ada 27 parsel 3 nolu bağımsız bölümün adına satın alınması, banka hesaplarından para çekilmesi, satın alınan taşımazın dilediğine dilediği bedelle satışı husunda davalı …’ın vekil kılındığı, davalı …’ın anılan vekaletle mirasbırakan adına 23.05.2011 tarihinde Ziraatbank AŞ’den 83.000 TL bedelli, 120 ay vadeli konut kredisi kullanarak mirasbırakan lehine Grup Hayat Sigortası yaptırdığı, kredi olarak ödenen 80.000 TL’nin mirasbırakan adına vekili … tarafından tahsil edildiği, taşınmazın mirasbırakan adına tescil edildiği, vekil …’ın aynı vekaletle dava konusu taşımazı davalı eşi Semiha’ya 21.06.2011 tarihinde üzerinde 175.000 TL ipotek varken 83.000 TL bedelle sattığı, mirasbırakanın kredi ödemeleri devam ederken ölümü ile Grup Hayat Sigortası kapsamında 87.725 TL ödenerek kredi borcunun kapatıldığı ve taşınmaz üzerindeki ipoteğin 07.12.2011 tarihinde fek edildiği, mirasbırakanın emekli maaşının kredi taksitlerinden düşük olduğu, davalı … tarafından mirasbırakan adına 05.12.2011 tarihinde 1.565 TL ödeme yapıldığı, davalı tarafça dosyaya sunulan tarihsiz belgede ise mirasbırakan ile davalı …’ın imzasının bulunduğu, içerik olarak mirasbırakanın taşınmazın davalı …’a ait olduğunu kabul ettiği, kredi temini için mirasbırakan adına tescil gördüğünün bildirildiği, davacı tarafın mirasbırakanın imzasına itirazı üzerine yapılan imza incelemesi ile imzanın mirasbırakana ait olduğunun tespit edildiği dosya kapsamı ile sabittir.

Somut olayda, dava konusu taşınmazın davalı … adına satın alındığı, ancak mirasbırakan adına tescil edildiği anlaşılmaktadır.
Hal böyle olunca, inançlı işlem iddiasının sabit olduğu gözetilerek, mirasbırakanın 23.05.2011 tarihli …, AŞ.’den kullandığı kredi taksitlerinden ne kadarını ödediğinin tespiti ile tespit edilen bedelin davalılardan müteselsilen tahsiline karar verilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile yazılı olduğu üzere karar verilmesi doğru değildir.

Davacı vekilinin değinilen yön itibariyle yerinde görülen temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK’nun 371/1-a maddesi gereğince İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi kararının BOZULMASINA, bozma nedenine göre vekalet ücretine yönelik temyiz itirazının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, HMK’nun 373/2. maddesi gereğince dosyanın kararı veren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesine gönderilmesine, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 26/04/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Sosyal Medyada Paylaş

Leave a Comment