selimhartavi.com

İLAMA DAYALI İHTİYATİ HACİZ TALEBİNDE TEMİNAT ARANMAZ

                     T.C.
GAZİANTEP
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
4. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO : 2021/670
KARAR NO : 2021/803

T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
İ S T İ N A F K A R A R I

BAŞKAN : SAİT IŞIK (30220)
ÜYE : İMRAN İMAMGİLLER (37043)
ÜYE : MEHMET ÇOBAN (41963)
KATİP : ŞEYDA ÖZEV (128481)
İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : ŞANLIURFA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
TARİHİ : 17/12/2020
NUMARASI : 2020/138 Esas- 2020/138 Karar

DAVACILAR : E.Ş
VEKİLİ : Av. SELİM HARTAVİ-[16958-59361-38738] UETS
DAVALI : D…… ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ – [25969-40775-51358] UETS
DAVANIN KONUSU : İhtiyati Haciz
ESASA ALINMA TARİHİ : 01/04/2021
KARAR TARİHİ : 26/05/2021
KARAR YAZIM TARİHİ : 03/06/2021

Mahalli mahkemesince verilen karara karşı ihtiyati haciz talep edenler vekili tarafından istinaf kanun yoluna başvurulmuş ve ilgili dosya dairemize gelmiş olup, dosyanın inceleme aşamasında duruşma yapılmadan karar verilebilecek hallerden olduğu anlaşılmış olmakla, dosya heyetçe incelendi;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

İhtiyati haciz talep edenler vekili, davacıların Şanlıurfa 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2013/509 Esas, 2019/956 Karar sayılı dosyası ile aleyhine ihtiyati haciz talep edilen borçlu davalılar aleyhine açtığı destekten yoksun kalma tazminatın kabulüne karar verilerek toplam 177.905,86 TL maddi tazminata hükmedildiğini, 2004 sayılı İİK’nun 257 ve 258. maddeleri gereğince davalıların üçüncü kişilerdeki hak ve alacakları ile menkul ve gayrimenkul mallarının haciz muhafazası için teminatsız olarak ihtiyati haciz kararı verilmesini talep etmiştir.

İlk derece mahkemesince, ihtiyati haciz talebinin kabulüne, %10 teminat karşılığında aleyhine ihtiyati haciz kararı istenilen borçluların 326.201,27 TL tutarındaki borcuna karşılık, borca yeter miktardaki taşınır ve taşınmaz malları ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarının İİK’nun 257. ve devamı maddeleri gereğince ihtiyaten haczine karar verilmiştir.

İhtiyati haciz talep edenler vekili, ihtiyati haciz kararına karşı itiraz ederek, İİK’nun 259. maddesindeki alacak bir ilama dayanıyorsa teminat aranmaz hükmü gereğince mahkemece ihtiyati haciz taleplerinin %10 teminat karşılığında kabulüne karar verilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle ihtiyati haciz kararına itiraz etmiştir.

Aleyhine ihtiyati haciz talep edilen borçlu D…..AŞ vekili tarafından, ihtiyati haciz kararına itiraz edilerek ihtiyati haczin kaldırılması talep edilmiştir.

İlk derece mahkemesince, yapılan inceleme sonucunda, ” ihtiyati haciz talep edenler vekilinin ve aleyhine ihtiyati haciz kararı verilen borçlu D…..AŞ vekilinin ihtiyati haciz kararına karşı itirazları yerinde görülmediğinden itirazlarının REDDİNE” karar verilmiştir.

İlk derece mahkemesi kararına karşı, ihtiyati haciz talep edenler vekili tarafından, İİK’nun 259. maddesindeki alacak bir ilama dayanıyorsa teminat aranmaz hükmü gereğince mahkemece ihtiyati haciz taleplerinin %10 teminat karşılığında kabulüne karar verilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle istinaf kanun yoluna başvurulmuştur.

Dava, haksız fiil nedenine dayalı maddi tazminat talebine ilişkin olup, taraflar arasındaki uyuşmazlık, mahkemece verilen ”İhtiyati hacze itirazın reddine” dair kararın yerinde olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.

Geçici hukuki koruma kurumu ilan ihtiyati haciz İİK’nun 250. ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir.

İİK’nun 257. maddesinde ”Rehinle temin edilmemiş ve vadesi gelmemiş bir para borcunun alacaklısı, borçlunun yedinde veya üçüncü şahısta olan taşınır, taşınmaz mallarını ve alacakları ile diğer haklarını ihtiyaten haczettirebilir. Vadesi gelmemiş borçtan dolayı yalnız aşağıdaki hallerde ihtiyati haciz istenebilir.

İİK.nun 258/2. maddesi gereğince, ”Ancak alacak bir ilama müstenit ise teminat aranmaz” hükmü ile ihtiyati haciz kurumu açıklanmıştır.

Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde;

Haksız fiillerde haksız fiilin varlığına dair yaklaşık ispatın sağlanması halinde İİK 257. ve devamı maddeleri gereğince ihtiyati haciz kararı verilebileceği açıktır.

Somut olayda, ihtiyati haciz isteyenlerin desteği A…. Şeker’in 06/11/2012 tarihinde davalı D…..AŞ ‘a ait elektrik tellerine temas etmesi sonucu elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği, Şanlıurfa 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2013/549 Esas, 2019/956 Karar sayılı dosyası ile yapılan yargılama sonucunda mahkemece davacılar yararına toplam 177.905,86 TL tazminata hükmedildiği, ihtiyati haciz koşullarının oluştuğu gerekçesiyle ihtiyati haciz talebinin kabulüne karar verildiği, ancak İİK’nun 258/2. maddesi gereğince alacak bir ilama dayanıyorsa teminat aranmaz hükmü gözardı edilerek teminatsız olarak ihtiyati haciz kararı verilmesi gerekirken mahkemece %10 oranında teminat karşılığında ihtiyati haciz kararı verilmesi doğru değildir.

İhtiyati haciz talep edenler vekilinin istinaf itirazı yerindedir.

Ancak tespit edilen bu hukuka aykırılık yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 353/1-b/2 maddesi hükmü uyarınca ilk derece mahkemesi kararı kaldırılarak yeniden esas hakkında kararla, ihtiyati haciz talebinin teminatsız olarak kabulüne karar vermek gerekmiştir.

HÜKÜM :Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1-İhtiyati haciz talep edenler vekilinin istinaf talebinin KABULÜNE,

2-Şanlıurfa 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 10/02/2021 tarih, 2020/138 D.iş Esas, 2020/138 Karar sayılı kararının KALDIRILMASINA,

3-6100 sayılı HMK 353/1-b-2 maddesi uyarınca DÜZELTİLEREK YENİDEN ESAS HAKKINDA KARARLA; maddi tazminat yönünden ihtiyati haciz talep edenlerin İİK’nun 257 ve devamı maddelerindeki koşullara uygun ihtiyati haciz talebinin KABULÜ ile; aleyhine ihtiyati haciz istenen davalılar yönünden; asıl alacak, faiz ve yargılama gideri olmak üzere toplam 326.201,27 TL tazminat alacağının tahsili için teminatsız olarak davalıların menkul ve garimenkulleri ile 3. kişilerdeki hak ve alacakları üzerine ( talep edilen tazminat miktarı ile sınırlı olmak üzere ) İHTİYATİ HACİZ KONULMASINA,

4- Kararın infazı için ilk derece mahkemesince Gaziantep İcra Müdürlüğü’ne ibraz edilmek üzere kararın bir örneğinin imza karşılığı ihtiyati haciz isteyene verilmesine,

5-Kararın tebliği tarihinden itibaren 10 gün içinde İİK 261. maddesi gereğince kararın infazının talep edilmemesi halinde İİK 261/1 m. gereğince ihtiyati haczin kendiliğinden kalkacağının bilinmesine,

6-Karar tebliği ve ihtiyati haciz infaz işlemlerinin ilk derece mahkemesince yerine getirilmesine,

İstinaf Harç ve Giderleri

1-İhtiyati haciz talep edenlerden alınan istinaf karar ve ilam harcının talep halinde iadesine,
2-İhtiyati haciz talep edenler tarafından karşılanan 162,10 TL istinaf başvuru harcı ve 37,50 TL istinaf posta masrafı olmak üzere toplam 199,60 TL’nin aleyhine ihtiyati haciz talep edilen borçlulardan alınarak ihtiyati haciz talep edenlere verilmesine,

3-Karar kesin olduğundan tebligatların ve harç tahsil/iade işlemlerinin ilk derece mahkemesince yapılmasına,
Dair, dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda HMK.362/1-f maddesi gereği kesin olmak üzere oy birliği ile karar verildi. 26/05/2021

Sosyal Medyada Paylaş

Leave a Comment