İDARE MAHKEMESİ ARA KARARI

T.C.
ŞANLIURFA
2. İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO : 2021/1308

A R A K A R A R I
(İVEDİ VE SÜRELİDİR)

Davacı F. B. vekili AV. SELİM HARTAVİ tarafından, davacının 667 sayılı KHK ile kapatılan Şanlıurfa U. Tıp Sağlık Hizmetleri Limited Şirketinde işçi olarak çalışmaktayken iş sözleşmesinin haksız bir şekilde feshedildiği, 670 sayılı KHK’nin 5. maddesi uyarınca işçilik alacaklarının ödenmesi istemiyle yaptığı başvurunun idarece reddedilmesi üzerine açılan davada Şanlıurfa 2. İdare Mahkemesi’nin 29/12/2020 tarih ve E: 2020/213, K: 2020/1238 sayılı kararıyla “işlemin iptaline, alacak talebi yönünden karar verilmesine yer olmadığına” karar verildiği, bunun üzerine yargı kararının yerine getirilmesi istemiyle yapılan başvurunun da Şanlıurfa Valiliği Defterdarlık KHK İşlemleri İl Bürosunun 18/05/2021 tarih ve E-60726547-659-313835 sayılı işlemiyle reddedildiğinden bahisle, anılan ret işleminin iptali ile 675 sayılı KHK’nin 5. maddesi kapsamında işçilik alacakları için şimdilik 9.000,00-TL maddi tazminatın, kıdem ve ihbar tazminatı için iş akdinin feshi tarihinden, diğer alacaklar için ihtar tarihinden itibaren mevduata uygulanan en yüksek faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle ŞANLIURFA VALİLİĞİ’ne karşı açılan davada, dosya incelenerek işin gereği düşünüldü:

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20. maddesinde; “Mahkemeler belirlenen süre içinde lüzum gördükleri evrakın gönderilmesini ve her türlü bilgilerin verilmesini taraflardan ve ilgili diğer yerlerden isteyebilirler. Bu husustaki kararların, ilgililerce, süresi içinde yerine getirilmesi mecburidir.” hükmü düzenlenmiştir. Uyuşmazlığın çözümü için gerekli görüldüğünden;

Davalı idareden :
1-Kapatılan şirketin Hazineye devredilen Şanlıurfa İli, Haliliye İlçesi, Sırrın Mahallesi, 3927 ada 1 parsel, 2372 ada 2 parsel ve 610 parsel sayılı taşınmazların tapu kayıtlarında devirden önce ipotek (rehin) tesislerinin bulunduğu görülmekle;

Söz konusu taşınmazlarda devirden önce tesis edilmiş olan ipotekli alacaklıların isim ve adreslerinin, ipoteğe konu alacak miktarları ile bu alacakların ödenip ödenmediği ve halen mevcut olup olmadığının, ipotek alacaklıları tarafından ipoteğe konu borçlarla ilgili olarak idareye herhangi bir alacak talebinde bulunulup bulunulmadığının, bulunulmuş ise talep edilen alacak miktarlarının ve idarece bu taleplere ilişkin herhangi bir cevap verilip verilmediğinin/işlem tesis edilip edilmediğinin, söz konusu alacak taleplerinin idarece kabul edilip edilmediğinin, Hazineye devir sonucu terkin edilen ipoteklerin yeniden ihya edilip edilmediğinin, ödemeye esas olmak üzere öncelik sırasına alınıp alınmadığının ve ipotekli alacaklılar tarafından ipoteğe konu alacakları için açılmış bir davanın bulunup bulunmadığının (dava açılmış ise Mahkeme adı ve dosya numarasının) sorulmasına, bu konularda ayrıntılı bir açıklama yapılarak, sorulan hususlara ve bu hususlarla ilgili olarak verilecek cevaplara ilişkin bilgi ve belgelerin birer örneğinin istenilmesine,

2-Davacının, Mahkememizce verilen 29/12/2020 tarih ve E: 2020/213, K: 2020/1238 sayılı kararın gereğinin yerine getirilerek işçilik alacaklarının ödenmesi istemiyle idareye başvuruda bulunduğu, idarece dava konusu işlem ve içeriğindeki gerekçelerle talebin kabul edilmeyerek başvurunun reddine karar verildiği ve Mahkememizce verilen 29/12/2020 tarih ve E: 2020/213, K: 2020/1238 sayılı kararın gerekçesinde ise “davacının kapatılan kuruluştan olan alacak talebi yönüyle İl KHK İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunca, davacının hangi tarihler arasında ilgili kurumda çalıştığı, işe giriş ve işten ayrılış bildirgeleri ile davacının hangi nedenle işten ayrıldığının ve iş sözleşmesi feshinin haklı bir nedene dayanıp dayanmadığı hususları ile davacının terör örgütleriyle aidiyeti, iltisakı veya irtibatı bulunup bulunmadığı hususlarının araştırılarak davacının ödemeye esas alacağı olup olmadığının tespit edilmesi” gerektiğinin belirtildiği görülmekle;

-İdarece, yukarıda yer verilen Mahkememizin gerekçeli kararında belirtilen hususlarla (davacının işçilik alacaklarına hak kazanıp kazanmadığı, terör örgütüne aidiyeti, iltisakı ve irtibatının olup olmadığı ve ödemeye esas bir alacağının bulunup bulunmadığı) ilgili olarak herhangi bir araştırma ve tespit yapılıp yapılmadığının sorulmasına, yapılmışsa belirtilen hususlarla ilgili yapılan tespit ve araştırma sonuçlarına ilişkin bir açıklama yapılarak, ilgili bilgi ve belgelerin bir örneğinin istenilmesine,

-Yine, davacının talep ettiği işçilik alacaklarının; ödemeye esas olmak üzere, ilgili KHK’da belirtilen ödeme sırasına alınıp alınmadığının, başka bir ifade ile kapatılan şirketin nakit varlıklarının borçlarını karşılaması durumunda davacının talep ettiği işçilik alacaklarının ödenip ödenmeyeceğinin ve/veya ödemede dikkate alınıp alınmayacağının sorulmasına ve bu konuda bir açıklama yapılmasının istenilmesine,

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.’den :
667 sayılı KHK ile kapatılan Şanlıurfa U. Tıp Sağlık Hizmetleri Limited Şirketinin Hazineye devredilen Şanlıurfa İli, Haliliye İlçesi, Sırrın Mahallesi, 610 parsel sayılı taşınmazı üzerinde tapu kayıtlarına göre Bankanız lehine devirden önce ipotek (rehin) tesisinin bulunduğu görülmekle;
Söz konusu ipoteğe konu alacağınızın ödenip ödenmediği, halen mevcut olup olmadığı, ipoteğe konu alacağınız var ve ödenmemiş ise alacak tutarının ve bu alacak ile ilgili olarak idareye herhangi bir başvuruda bulunulup bulunulmadığının, idareye başvuruda bulunulmuş ise bu başvuruya karşılık idarece herhangi bir cevap verilip verilmediğinin/işlem tesis edilip edilmediğinin, söz konusu alacak talebinin idarece kabul edilip edilmediğinin, Hazineye devir sonucu terkin edilen ipoteklerin yeniden ihya edilip edilmediğinin, ödemeye esas olmak üzere öncelik sırasına alınıp alınmadığının ve ipoteğe konu alacaklar için açılmış bir davanın bulunup bulunmadığının (dava açılmış ise Mahkeme adı ve dosya numarasının) sorulmasına, bu konuda ayrıntılı bir açıklama yapılarak sorulan hususlara ve bu hususlarla ilgili olarak verilecek cevaplara ilişkin bilgi ve belgelerin birer örneğinin istenilmesine,

Türkiye Halk Bankası A.Ş.’den :
667 sayılı KHK ile kapatılan Şanlıurfa U. Tıp Sağlık Hizmetleri Limited Şirketinin Hazineye devredilen Şanlıurfa İli, Haliliye İlçesi, Sırrın Mahallesi, 3927 ada 1 parsel sayılı taşınmazı üzerinde tapu kayıtlarına göre Bankanız lehine devirden önce ipotek (rehin) tesisinin bulunduğu görülmekle;
Söz konusu ipoteğe konu alacağınızın ödenip ödenmediği, halen mevcut olup olmadığı, ipoteğe konu alacağınız var ve ödenmemiş ise alacak tutarının ve bu alacak ile ilgili olarak idareye herhangi bir başvuruda bulunulup bulunulmadığının, idareye başvuruda bulunulmuş ise bu başvuruya karşılık idarece herhangi bir cevap verilip verilmediğinin/işlem tesis edilip edilmediğinin, söz konusu alacak talebinin idarece kabul edilip edilmediğinin, Hazineye devir sonucu terkin edilen ipoteklerin yeniden ihya edilip edilmediğinin, ödemeye esas olmak üzere öncelik sırasına alınıp alınmadığının ve ipoteğe konu alacaklar için açılmış bir davanın bulunup bulunmadığının (dava açılmış ise Mahkeme adı ve dosya numarasının) sorulmasına, bu konuda ayrıntılı bir açıklama yapılarak sorulan hususlara ve bu hususlarla ilgili olarak verilecek cevaplara ilişkin bilgi ve belgelerin birer örneğinin istenilmesine,

Türkiye İş Bankası A.Ş.’den :
667 sayılı KHK ile kapatılan Şanlıurfa U. Tıp Sağlık Hizmetleri Limited Şirketinin Hazineye devredilen Şanlıurfa İli, Haliliye İlçesi, Sırrın Mahallesi, 2372 ada 2 parsel sayılı taşınmazı üzerinde tapu kayıtlarına göre Bankanız lehine devirden önce ipotek (rehin) tesisinin bulunduğu görülmekle;
Söz konusu ipoteğe konu alacağınızın ödenip ödenmediği, halen mevcut olup olmadığı, ipoteğe konu alacağınız var ve ödenmemiş ise alacak tutarının ve bu alacak ile ilgili olarak idareye herhangi bir başvuruda bulunulup bulunulmadığının, idareye başvuruda bulunulmuş ise bu başvuruya karşılık idarece herhangi bir cevap verilip verilmediğinin/işlem tesis edilip edilmediğinin, söz konusu alacak talebinin idarece kabul edilip edilmediğinin, Hazineye devir sonucu terkin edilen ipoteklerin yeniden ihya edilip edilmediğinin, ödemeye esas olmak üzere öncelik sırasına alınıp alınmadığının ve ipoteğe konu alacaklar için açılmış bir davanın bulunup bulunmadığının (dava açılmış ise Mahkeme adı ve dosya numarasının) sorulmasına, bu konuda ayrıntılı bir açıklama yapılarak sorulan hususlara ve bu hususlarla ilgili olarak verilecek cevaplara ilişkin bilgi ve belgelerin birer örneğinin istenilmesine,
Bu kararın gereğinin yerine getirilebilmesi için davalı idareye ve anılan idarelere kararın tebliğ tarihini izleyen günden başlayarak (15) GÜN KESİN SÜRE verilmesine, ara karar gereğini yerine getirmenin yasal bir mecburiyet olduğu ile yerine getirmeyen ilgililer hakkında idari ve cezai sorumluluk doğuracağının ve aksi halde dosyada mevcut bilgi ve belgelere göre karar verilebileceğinin anılan idareye tebliğine, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20. maddesi uyarınca 02/12/2022 tarihinde karar verildi.

Sosyal Medyada Paylaş

Leave a Comment