selimhartavi.com

GÖTÜRÜ USULÜ BORÇ- İLAMDAN KAYNAKLANAN PARA BORCUNU TAKİPTEN ÖNCE ÖDEYEN BORÇLUNUN ALACAKLIYA BİLDİRİLMESİ GEREKİR

T.C.
GAZİANTEP
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
12. HUKUK DAİRESİ

DOSYA NO : 2018/1042
KARAR NO : 2018/2298

T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
İ S T İ N A F K A R A R I

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : ŞANLIURFA 1. İCRA HUKUK MAHKEMESİ
TARİHİ : 19/02/2018
NUMARASI : 2017/1247 Esas, 2018/309 Karar
DAVACI (BORÇLU) : U. B. PREF TEKSTİL TURİZM SAN TİC A.Ş –
DAVALI (ALACAKLI) : H.O..
VEKİLİ : Av. SELİM HARTAVİ
DAVANIN KONUSU : İcra Emrine İtiraz
KARAR TARİHİ : 05/11/2018
GEREKÇELİ KARARIN
YAZILDIĞI TARİH : 05/11/2018

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının süresi içinde istinaf yolu ile incelenmesi davalı (alacaklı) vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahalinden gönderilmiş olmakla;

Davacı (borçlu) vekilinin dava dilekçesi ile, Şanlıurfa 1.İş Mahkemesinin 2017/212 Esas, 2017/591 karar sayılı kararı ile müvekkili aleyhine karar verildiğini, alacaklı taraf ile haricen anlaşarak dava konusu borcu ve işlemiş faizlerini alacaklı vekilinin hesabına 30/11/2017 tarihinde 82.428,38 TL olarak ödediklerini, alacaklının Şanlıurfa 1. İş Mahkemesinin kararına dayanarak ilamlı icra takibi başlattığını, takibin dürüstlük ilkesine aykırı olduğunu, bu nedenle icranın 82.428,38 TL yönünden itfa sebebiyle geri bırakılmasına karar verilmesini talep ettiği,
Davalı (alacaklı) vekilinin cevap dilekçesi ile, icra takibinin geçici olarak tedbiren durdurulması kararının taleple bağlılık ilkesine aykırı olduğunu, davacı tarafın talebinin dikkate alınarak, 82.428,38 TL yönünden takibin durdurulmasına, bakiye alacak yönünden takibin devamına karar verilmesi gerektiğini, kısmi ödemenin taraflarına bildirilmediğini, dava tarihiyle yapılan ödemeden haberdar olduklarını, davacının icra takibine kendisinin sebebiyet verdiğini, takibin bakiye alacak miktarı olan 18.620,18 TL yönünden devamına karar verilmesini talep ettiği,

İlk derece mahkemesince, Garanti Bankasına yazılan 24/01/2018 tarihli müzekkeye verilen cevabi yazıda, davacı şirketin hesap hareketlerinin incelenmesinde; 30/11/2017 tarihinde “Selim Hartavi Ş.urfa 2.İş Mahk. 2017/212 Esas” açıklamasıyla 82.428,38 TL’lik ödemenin yapıldığı, borç davacı (borçlu) tarafından ödendiği gerekçesiyle itirazın kabulü ile, Şanlıurfa 3.İcra müdürlüğünün 2017/16860 esas sayılı takip dosyasının ifta sebebiyle 82.428,38 TL yönünden İİK’nun 33.maddesi gereğince icranın geri bırakılmasına karar verildiği,
Davacı (borçlu) vekilinin 21/03/2018 tarihli tavzih talebi ile, mahkeme kararına rağmen alacaklı tarafın takip talebini yapabileceği rakam hüküm fıkrasında gösterilmediğinden icra müdürlüğünün yaptığı dosya kapak hesabında hataya düştüğünü, mahkemece hüküm fıkrasının tavzihi (açıklaması) ile alacaklı tarafın 82.428,38 TL ödeme yapıldıktan sonra kalan ve takip talebinde bulunabileceği alacak miktarının kararda gösterilmesini talep ettiği,

İlk derece mahkemesinin 22/03/2018 tarihli tavzih kararı ile, Tavzih talebinin kabulü ile, icra takibinin; takipten önce ödenen 82.428,38 TL’nin TBK 100 vd. maddeleri gereği öncelikle faiz ve asıl alacağın ferisi niteliğindeki alacaklara mahsubuyla takibin 6.784,92 TL Destekten Yoksun Kalma Tazminatı ana para alacağı yönünden devamına karar verdiği,

Davalı (alacaklı) vekilinin istinafa başvuru dilekçesi ile, özetle yerel mahkeme asıl kararı yönünden cevap dilekçesini tekrar ile, tavzih kararı yönünden yerel mahkemenin davacı yanın talebini aynen asıl kararının hüküm fıkrasında açıkladığını, tavzih kararının taleple bağlılık ilkesine aykırı olduğunu, ayrıca asıl kararda muğlaklık bulunmadığını, davacı tarafça 21/03/2018 tarihinde 18.964,64 TL yatırıldığını, yerel mahkeme kararının infaz edildiğini, tavzih kararı ile hüküm fıkrasının değiştirilemeyeceğini, ancak yerel mahkemece tavzih yolu ile yeni hüküm kurulduğunu, usul ve yasaya aykırı ilk derece mahkemesi kararının ve tavzih kararının ortadan kaldırılmasına karar verilmesini talep ettiği,

Somut olayda, Davalı (alacaklı) tarafça davacı (borçlu) aleyhine Şanlıurfa 3.İcra müdürlüğünün 2017/16860 esas sayılı icra dosyasıyla ilamlı icra takibi başlatıldığı, takibin dayanağının Şanlıurfa 1.İş Mahkemesinin 2017/212 Esas, 2017/591 karar sayılı kararı olduğu, icra dosyasında davacı (borçlu) adına çıkartılan icra emri tebligatının 07/12/2017 tarihinde tebliğ edildiği, söz konusu davada yerel mahkemece öncelikle, ödenen para alacaklıya bildirilmediğinden temerrütün hangi tarihte oluştuğunun tespiti ile, ödenen paranın takip tarihi itibarıyla icra emirine etkisinin ve hangi kalemlere ilişkin ve miktarlar üzerinden icranın geri bırakılmasını sağladığının net olarak bilirkişi incelemesi ile tespiti ve buna bağlı olarak tarafların delillerinin değerlendirilerek sonucuna göre önceki karar ile bağlı kalmaksızın yeniden bir karar verilmesi için HMK 353/1-a-6 maddesi gereğince dosyanın esası incelenmeden ilk derece mahkemesi kararının ve tavzih kararının kaldırılmasına ve davanın yeniden görülmesi için dosyanın kararı veren mahkemeye gönderilmesine karar verilmiştir.
HÜKÜM :
1-HMK 353/1-a-6 maddesi gereğince;
ŞANLIURFA 1. İCRA HUKUK MAHKEMESİ’nin 2017/1247 Esas, 2018/309 Karar sayılı ve 19/02/2018 tarihli kararının ve 22/03/2018 tarihli tavzih kararının KALDIRILMASINA,
2- Davanın yeniden görülmesi ve önceki kararla bağlı kalmaksızın ödenen para alacaklıya bildirilmediğinden temerrütün hangi tarihte oluştuğunun tespiti ile, ödenen paranın takip tarihi itibarıyla icra emirine etkisinin ve hangi kalemlere ilişkin ve miktarlar üzerinden icranın geri bırakılmasını sağladığının net olarak bilirkişi incelemesi ile tespiti ve buna bağlı olarak tarafların delillerinin değerlendirilerek sonucuna göre yeniden hüküm kurulması için dosyanın ŞANLIURFA 1. İCRA HUKUK MAHKEMESİ’ne gönderilmesine,
3-Peşin alınan istinaf harcının mahsup ve yeterliliğine,
4-Kararın ilk derece mahkemesince taraflara tebliğine,
Dair dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu tarafların yokluğunda HMK353/1-a maddesi gereğince KESİN olarak oy birliği ile karar verildi. 05/11/2018

Başkan Üye Üye Katip
38110 36097 41846 133804
E-İmzalı E-İmzalı E-İmzalı E-İmzalı

Sosyal Medyada Paylaş

Leave a Comment