selimhartavi.com

ELEKTRİK ÇARPMASI- ENERJİ NAKİL HATTI- TEHLİKE ARZEDEN YAPI ESERİNİN KÖTÜ YAPILMASINDAN, BAKIMI VE İŞLETİLMESİNDEKİ EKSİKLİKLERDEN ELEKTRİK KURUMU KUSURA DAYANMAYAN (OBJEKTİF) SORUMLULUK HÜKÜMLERİ GEREĞİNCE SORUMLUDUR

T.C
YARGITAY
3. HUKUK DAİRESİ
Esas: 2014/1877, Karar: 2014/2977

ÖZET: Davacıların murisi, davalıya ait evde, sıvacı ustası olarak evin sıvasını yaptığı sırada evin yanındaki yüksek gerilim hattında bulunan elektriğe kapılarak hayatını kaybetmiştir. Dava, destekten yoksun kalma tazminatı istemidir.

Enerji nakil hattının sahibi ve bina maliki tehlike arzeden yapı eserinin fena yapılmasından, bakımı ve işletilmesindeki eksikliklerden dolayı TBK m.69’a istinaden müteselsilen sorumludurlar. Somut olayda davalıların kusursuz ve müteselsil sorumlu oldukları gözetilmeden, davaya konu tazminatların davalıların kusurları oranında tahsiline karar verilmesi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.

“Taraflar arasında görülen tazminat davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm davacı vekili ve davalı A____ A____ vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz istemlerinin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili dilekçesinde; davacıların murisi A____ T____’un 13.7.2009 tarihinde davalı A____ A____’a ait evde sıvacı ustası olarak evin sıvasını yaptığı sırada evin yanındaki yüksek gerilim hattında bulunan elektriğe kapılarak hayatını kaybettiğini, olayla ilgili olarak Silopi Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2009/____ D.iş sayılı dosyasıyla tespit yapıldığının ve davalı DEDAŞ’ın kusurlu olduğunun tespit edildiğini, murisin ölümüyle davacıların murisin desteğinden yoksun kaldığını, davacıların olay sebebiyle büyük acı yaşadıklarını belirterek, davacılar lehine toplam 20.000 TL maddi tazminat ve 25.000 TL manevi tazminat olmak üzere 45.000 TL’nin olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiş, ıslahla maddi tazminat taleplerin 261.987,91 TL’ye yükseltmiştir.

Davalı A____ vekili dilekçesinde; müvekkilinin olayda herhangi bir kusuru olmadığını belirterek, davanın reddini savunmuştur. Davalı, DEDAŞ vekili davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece; davanın kısmen kabulüyle davacılardan H____ T____’un 141.397,72 TL, çocuklar H____ T____ için 43.828,41 TL, N____ T____ için 27.411,38 TL, H____ T____ için 24.675,20 TL ve K____ T____ için 24.675,20 TL destekten yoksun kalma tazminatının olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte ve her davacı için 3.000’er TL’den toplam 15.000 TL manevi tazminatın olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan kusurları oranında tahsiline karar verilmiş, hüküm davacı vekili ve davalı A____ A____ vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, davalı A____ A____ vekilinin temyiz itirazları yerinde değildir. Somut olayda, davacılar vekili dava dilekçesinde, davaya konu olay sebebiyle talep ettiği maddi ve manevi tazminatlarının davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Enerji nakil hattının sahibi bulunan davalı DEDAŞ, tehlike arzeden bu yapı eserinin fena yapılmasından, bakımı ve işletilmesindeki eksikliklerden 818 Sayılı BK.nun 58. (6098 Sayılı TBK.nun 69.) maddesi uyarınca sorumludur. Bu sorumluluk hukuki niteliği itibariyle kusura dayanmayan (objektif) bir sorumluluktur.

Yine davalı A____ A____ bina maliki olup, olayın meydana gelmesinde kusursuz sorumluluğu bulunmaktadır.

Müteselsilen sorumluluğun bulunduğu durumlarda davacı, alacağını sorumluların tamamından isteyebileceği gibi bunlardan biri veya birkaçından da isteyebilir (HGK.nun 24.3.2010 gün ve 2010/4-129-173; HGK.nun 5.5.2010 gün ve 2010/4-249 Esas -257 Karar sayılı ilamları).

Ayrıca, 6098 Sayılı TBK.nun 61. ve 62. (818 Sayılı BK.nun 50 ve 51.) maddelerine göre davalılar müteselsil sorumluluk ilkesi gereği zararın tamamından sorumlu olması gerekir.

Hal böyle olunca, mahkemece, davalıların somut olayda kusursuz ve müteselsil sorumlu oldukları gözetilmeden, yanılgılı değerlendirmeyle yazılı şekilde, davaya konu tazminatların davalıların kusurları oranında tahsiline karar verilmesi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.

KARAR : Bu itibarla yukarda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu sebeplerle yerinde olduğundan kabulüyle hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istenmesi halinde temyiz edene iadesine, 26.02.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.”

Sosyal Medyada Paylaş

Leave a Comment