selimhartavi.com

ELEKTRİK ABONE SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLI ALACAK 10 YILIK ZAMANAŞIMI SÜRESİNE TABİDİR

T.C
YARGITAY
3. HUKUK DAİRESİ
ESAS : 2013/18334
KARAR : 2014/3080
TARİH : 27.02.2014

Davacı, davalının elektrik abonesi olduğunu, elektrik tüketiminden kaynaklanan borcun zamanaşımına uğramasına rağmen davalı tarafından aleyhine icra takibi başlatıldığını öne sürerek, davalıya borçlu olmadığının tespitine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı, abonelik sözleşmesine istinaden elektrik kullanan davacının borcunu ödemediğini savunmuştur.

Mahkemece, elektrik enerjisi kullanım bedeli olarak tahakkuk ettirilen bedellerin 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 34 üncü maddesi gereğince 5 yıl içerisinde alacaklı tarafından talep edilmediği, bu nedenle davalının tahakkuk ettirdiği takibe konu alacağın zamanaşımına uğradığı gerekçesiyle davanın kabulüyle davacının davalıya borçlu olmadığının tespitine karar verilmiştir.

Kararı taraflar temyiz etmiştir.

Somut olayda, taraflar arasında abonelik sözleşmesi bulunduğu konusunda uyuşmazlık yoktur. Dava konusu ihtilafta uygulanacak zamanaşımı süresi, taraflar arasında sözleşme ilişkisi bulunması nedeniyle BK. 125. (yeni TBK.146) maddesi gereğince 10 YILDIR. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun dava konusu uyuşmazlıkta uygulanması söz konusu değildir.

Hal böyle olunca, mahkemece mevcut sözleşme ilişkisi nedeniyle BK.nun 125 inci maddesi uyarınca 10 yıllık zamanaşımı uygulanması gerektiği göz önüne alınmak suretiyle karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçeyle zamanaşımı nedeniyle davanın kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiş ve bozmayı gerektirmiş, bozma nedenine göre de, tarafların sair temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik gerek görülmemiştir

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulüyle hükmün HUMK.nun 428 inci maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 27.02.2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.)

Sosyal Medyada Paylaş

Leave a Comment