selimhartavi.com

DNA ANALİZ SONUÇLARINA GÖRE ŞECERESİ OLUMLU OLAN TAYIN AŞILAMA TARİHİNİN SEHVEN BİR ÖNCEKİ TAYIN DOĞUM TARİHİ OLARAK BELİRTİLMESİ- İPTAL DAVASI

T.C.
ANKARA
10. İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2015/3196
KARAR NO : 2017/1057

DAVANIN ÖZETİ :Davacı tarafından, 2015 yılı doğumlu “Mehakızı-Sağnak” orjinli tayın tescil işlemlerinin yapılmamasına dair 02/11/2015 tarih ve 002827 sayılı davalı idare işleminin; hukuka aykırı olduğu, bahse konu tayın DNA analiz sonuçlarına göre şeceresinin olumlu olduğu, aşılama tarihinin sehven bir önceki tayın doğum tarihi olarak belirtildiği, dolayısıyla gebeyken kısrağın tohumlanmasının mümkün olmadığı ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Usul yönünden davanın süresi içerisinde açılmamış olması halinde süre yönünden reddi gerektiği, esas yönünden Mehakızı isimli kısrağın 2014 yılında doğan tayının doğum tarihinin 14.03.2014 olduğu, aynı yıl kısrağın aşım tarihinin ise 11-14.03.2014 tarihi görülmesi ve bu haliyle gebeyken kısrağın tohumlanmasının da mümkün olmadığından idarelerince tesis edilen dava konusu işlemde mevzuat hükümlerine aykırılık bulunmadığı belirtilerek haksız davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Ankara 10. İdare Mahkemesi’nce gereği görüşüldü:

Dava, davacı tarafından, 2015 yılı doğumlu Mehakızı-Sağnak orjinli tayın tescil işlemlerinin yapılmamasına dair 02/11/2015 tarih ve 002827 sayılı davalı idare işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

Safkan Arap ve İngiliz Atlarının Soy Kütüğü, Kayıtları, İthalat ve İhracatı Hakkında Yönetmeliğin “Tohumlama belgesi” başlıklı 7. maddesinde; “Tohumlama belgeleri, tohumlama istasyonunda görevli veteriner hekim veya aygır sahibi tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek imzalanır.”, “Tescil işlemleri” başlıklı 8. maddesinde; “İllerde tescil ile ilgili işlemler il müdürlüğü hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve su ürünleri şube müdürlüğü tarafından yapılır. Tescil ile ilgili işlemler için gerekli olan belgeler, at sahipleri ve İl At Islah Komisyonu tarafından düzenlenir…. Türkiye’de doğan tayların veya ithal edilen atların sahipleri, bu atların soy kütüğüne kayıtları için yasal süresinde il veya ilçe müdürlüğüne başvurarak atların DNA raporu için gerekli numuneyi İl At Islah Komisyonuna aldırmaya mecburdur. İl müdürlüklerince ana baba doğrulanma testi için gönderilen numuneler ISAG tarafından tanınan Bakanlığa bağlı genetik laboratuvarınca tahlil edilerek DNA raporu düzenlenir. Genetik laboratuvarı kan DNA Netice Raporunu Bakanlık ve il müdürlüğüne, DNA Analiz Raporunu ise Bakanlığa gönderir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden; 14.02.2015 tarihinde doğan ve “Mehakızı-Sağanak” orjinli safkan olduğu belirtilen arap tayının tescil işlemlerinin yapılması talebiyle yapılan 12.10.2015 tarihli başvuru üzerine Mehakızı isimli kısrağın 2014 yılında doğan tayının doğum tarihi 14.03.2014 , aynı yıl kısrağın aşım tarihinin 11.03.2014-14.03.2014 olduğu görüldüğünden ve gebeyken kısrağın tohumlaması mümkün olmadığından bahisle 2015 yılında doğan dava konusu tayın tescil işlemlerinin yapılmamasına dair 02.11.2015 gün ve 2827 sayılı işlemi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Mahkememizin 20.05.2016 tarihli ara kararı ile 14.02.2015 doğum tarihli tayın aşılama tarihinin 11-14.03.2014 olduğu, ancak Mehakızı isimli kısrağın 2014 yılında doğan tayının doğum tarihinin 14.03.2014 olması karşısında bilimsel olarak bir kısrağın gebeyken ya da doğum yapma evrelerine yakın tarihlerde tohumlanmasının mümkün olup olmadığının Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinden sorulmasına karar verilmesi üzerine gönderilen cevabı yazı ekindeki raporda; bir kısrağın doğum yaptıktan sonra tohumlanabilmesi için ortalama 9 gün süreye ihtiyaç olduğu, dolayısıyla belirtilen tarihlere göre bir kısrağın tohumlanarak gebe kalmasının mümkün olmadığının belirtildiği görülmektedir.

Öte yandan, davacı tarafından 25.11.2015 tarihli itiraz ve dava dilekçesinde Mehakızı isimli kısraktan 14.02.2015 yılında doğan tayın aşılama tarihinin sehven 2014 yılında doğan tayın doğum tarihi olan 14.03.2014 olarak yazıldığı, dolayısıyla zincirleme hata yapıldığı, tıbben hamile atın çiftleştirilmesinin mümkün olmadığı ifadelerine yer verilerek, dava dosyasına taraflarca sunulan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca düzenlenen belgede 2015 yılında doğan tayın doğum tarihinin 14.02.2015 olduğu ve DNA analizi ile anne -babasına göre olumlu olduğu genetik şekilde tespit edildiği, dolayısıyla dava konusu tayın aşılama tarihinin sehven annesinin bir önceki doğum yaptığı tayın doğum tarihi olan 14.03.2014 tarihi olarak belirtildiği, ancak hamile bir atın çiftleştirilmesinin tıbben mümkün olmadığı ve “Mehakızı-Sağanak” isimli tayın genetik tespitinin bu hususu doğrulaması dikkate alındığında; 2014 doğum tarihli tayın doğum tarihinde açık hata yapıldığı sonucuna varıldığından 14.02.2015 tarihinde doğan tayın “Mehakızı-Sağanak” orjinli ve safkan arap tayı olduğu değerlendirilerek tescil işlemlerinin yapılmamasına dair dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata uygunluk bulunmamıştır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 301,55- TL yargılama gideri ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 990,00-TL avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta ücretinin kararın kesinleşmesi üzerine isteği halinde davacıya iadesine, kararın tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne istinaf yolu açık olmak üzere, 20/04/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan
NURTEN ÇOLAKOĞLU
33590

Üye
YURDAGÜL SÖNMEZ
165784

Üye
ÖZNUR GÜLEÇ
195093

Sosyal Medyada Paylaş

Leave a Comment