selimhartavi.com

DEVLETİN BİRLİGİNİ VE ÜLKE BÜTÜNLÜĞÜ BOZMA, KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS, SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA

T.C
YARGITAY
3. Ceza Dairesi
2021/10342 E. , 2021/10291 K.

“İçtihat Metni”
Mahkemesi :Ceza Dairesi
İlk Derece Mahkemesi : … 5. Ağır Ceza Mahkemesinin 08.12.2020 tarih ve 2020/22 – 2020/497 sayılı kararı

Suç : Devletin birligini ve ülke bütünlüğü bozma, kasten öldürmeye teşebbüs, silahlı terör örgütüne üye olma
Hüküm : İlk dereceli … 5. Ağır Ceza Mahkemesinin 08.12.2020 tarih ve 2020/22 esas, 2020/497 karar sayılı kararı ile;
1- Sanıklar … ve … hakkında devletin birligini ve ülke bütünlüğü bozma suçundan ayrı ayrı TCK’nın 302/1, 3713 sayılı Kanunun 5/1, TCK’nın 62, 53, 58/9 ve 63. maddeleri uyarınca mahkumiyetlerine,
2- Sanıklar … ve … hakkında kasten öldürmeye teşebbüs suçundan TCK’nın 81/1, 3713 sayılı Kanunun 5/1, TCK’nın 35, 62, 53, 58/9 ve 63. maddeleri uygulanarak mahkumiyetlerine,
3- Sanıklar …, …, …, …, …, … ve … hakkında TCK’nın 314/2, 3713 sayılı Kanunun 5/1, TCK’nın 221/4-2, 62, 53, 58/9, 221/5 ve 63. maddeleri uygulanarak mahkumiyetlerine ilişkin istinaf başvurularının esastan reddine dair karar
Temyiz edenler : Sanık … müdafii, Sanık … müdafii, Sanık … müdafii, Sanık … müdafii, Sanık … müdafii, Sanık … müdafii, Sanık … müdafii, Sanık … müdafii, Sanık …, Sanık … müdafii

Bölge Adliye Mahkemesince verilen hüküm temyiz edilmekle;
Temyiz edenlerin sıfatı, başvuruların süresi, kararın niteliği ve temyiz sebeplerine göre dosya incelendi gereği düşünüldü;
Temyiz talebinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi;
Vicdani kanıyı oluşturan duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;
I.Sanıklar …, …, …, …, …, … ve … yönünden sanık müdafiilerinin temyiz itirazları üzerine yapılan incelemede;
… Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesinin 23.03.2021 tarih ve 2021/98 E. – 2021/312 K. sayılı kararına karşı sanık müdafiilerinin yasal süresi içerisinde temyiz başvurusunda bulunduğu, ancak; sanık …’un 10.11.2021, sanık …’ın 09.10.2021, sanık …’in 30.09.2021, sanık Muhammet Mahmut’un 30.09.2021, sanık …’ın 09.10.2021, sanıklar … ve … ve … müdafiinin 08.09.2021 tarihli dilekçeleri ile temyiz yolundan vazgeçtiklerini belirtip, cezaların onaylanmasını talep ettikleri anlaşılmakla; sanıklar ve müdafilerinin dilekçelerinin temyizden vazgeçme iradesini taşıdığı kabul edildiğinden, 5271 sayılı CMK’nın 266/1. maddesi uyarınca vazgeçme nedeniyle dosyanın inceleme yapılmaksızın mahkemesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına İADESİNE,
II. Sanıklar … ve … müdafilerinin devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma ve Kasten öldürmeye teşebbüs suçların kurulan hükümlere yönelik temyiz itirazları üzerine yapılan incelemede;
Mahkemenin kabulüne göre ”sanıklar … ve …’in 22.10.2019 tarihli olay tutanağına göre yaşanan çatışma üzerine silahlı olarak YPG içerisinde bulunmaları, sanıkların yakalanma şekli ve … Kriminal Polis Laboratuvarının 24.10.2019 tarihli raporunda; her iki sanığın el ve avuçlarında Antimon maddesinin tespit edilmesi göz önüne alınarak” devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma suçunu işledikleri kabul edilerek hüküm kurulmuşsa da; sanıkların savunmalarında çatışma yaşandığını kabul etmedikleri, mahkemede dinlenen ve etkin pişmanlıktan yararlanan diğer sanıkların da bu beyanları doğruladıkları, çatışmanın yaşandığına ilişkin düzenlenen tutanak mümzilerinin bizzat olayı gören kişiler olmadıkları, sanıkların ellerinde Antimon maddesinin tespit edilmesi, tek başına bahsi geçen çatışmaya katıldıklarını ispata yeterli delil olarak kabul edilemeyeceği hususları nazara alındığında, sanıkların fiillerinin bir bütün olarak örgüte üyelik suçunu oluşturacağı ayrıca sanıkların aşamalarda istikrar arz eden beyanlarında etkin pişmanlıktan yararlanmak istediklerini bildirerek verdikleri bilgilerin örgüt içerisinde kaldıkları süre, örgütsel faaliyet ve konumlarına uygun faydalı bilgiler olup olmadığı değerlendirilerek sonucuna göre haklarında 5237 sayılı TCK’nın 221/4-2. maddesinde düzenlenen etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağı tartışıldıktan sonra bir karar verilmesi lüzumu gözetilmeden, suçların vasfında yanılgıya düşülerek yazılı şekilde hüküm kurulması,
Kanuna aykırı olup, sanıklar … ve … müdafiilerinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, bu sebeplerden dolayı CMK’nın 302/2. maddesi uyarınca BOZULMASINA, bozma nedeni, mevcut delil durumu, verilen ceza miktarı ve tutuklulukta geçirilen süre dikkate alınarak sanıklar müdafilerinin tahliye taleplerinin reddine, 28.02.2019 tarihinde yürürlüğe giren 20.02.2019 tarih ve 7165 sayılı Kanunun 8. maddesiyle değişik 5271 sayılı Kanunun 304. maddesi uyarınca dosyanın … 5. Ağır Ceza Mahkemesine, kararın bir örneğinin … Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 12.02.2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Sosyal Medyada Paylaş

Leave a Comment