selimhartavi.com

DEVLET YADA DİĞER KAMU KURUMLARINA AİT ARAÇLARIN TRAFİK KAZASINA KARIŞMASI HALİNDE ADLİ YARGININ GÖREVLİ OLDUĞU HAKKINDA

T.C.
GAZİANTEP
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
17. HUKUK DAİRESİ

ESAS NO : 2021/2185
KARAR NO : 2021/2066

T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
B Ö L G E A D L İ Y E M A H K E M E S İ K A R A R I

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : ŞANLIURFA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
TARİHİ : 12/06/2021
NUMARASI : 2021/623 Esas- 2021/651 Karar
DAVACILAR : 1-H.. A
VEKİLİ : Av. SELİM HARTAVİ- [16958-59361-38738] UETS
DAVALI : 1-M. T.
DAVALI : 2 -H……BELEDİYE BAŞKANLIĞI [35668-28665-83767] UETS
DAVANIN KONUSU : Tazminat (Manevi Tazminat)
KARAR TARİHİ : 23/12/2021
GEREKÇELİ KARARIN
YAZILDIĞI TARİH : 23/12/2021

Şanlıurfa 4. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 12/06/2021 tarih, 2021/623 Esas ve 2021/651 Karar sayılı kararı aleyhine davacı vekili istinaf başvurusunda bulunduğundan dosyanın yapılan incelemesi sonunda;
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacı vekili dava dilekçesinde; 21/12/2014 tarihinde sürücü Mustafa T. sevk ve idaresinde bulunan 61 K 13353 plaka sayılı H.. Belediye Başkanlığı’na ait çöp toplama aracı ile mevlana caddesi üzerinde seyir halinde iken Ali. A.’nın sevk ve idaresinde bulunan araç ile çarpışma sonucunda Hava A., Ali A., Mustafa A., Medine A., Gazal A., Yusuf A. ve Mehmet A.’nın ağır ve hayati tehlike geçirecek şekilde yaralanmasına sebebiyet verdiğini, müteveffa Ali A. bu kaza nedeniyle 20/11/2017 tarihinde vefat ettiğini, kolluk tarafından düzenlenen trafik kaza tespit tutanağında, her iki aracın kavşağa kontrollü girmediğini, çarpışmanın şiddetli olduğunu, sürücü Mustafa T.’ın 2918 Sayılı KTK’nın 52/1-a kuralını ihlal ettiğini, bu itibarla tali kusurlu olduğu yönünde değerlendirme yapıldığını, trafik kaza tespit tutanağında çarpışma öncesi fren iznin olmadığını, ilk izin çarpmaya bağlı lastik izi olduğunı, her iki aracında kavşağa kontrollü girmediğini, çarpışmanın şiddetli olduğu hususunun tutanağa dercedildiğini, meydana gelen kaza nedeniyle vefat eden Ali A.’nın geride kalan eşi Hava A. için 50.000 TL, İbrahim Halil A. için 30.000 TL, Medine A. için 30.000 TL, Gazal A. için 30.000 TL, İsmail A için 30.000 TL, Yusuf A. için 30.000 TL, Mustafa A. için 30.000 TL, Mehmet A. için 30.000 TL, Resul A. için 30.000 TL olmak üzere toplam 290.000 TL maddi tazminatın, müvekkili Gazal A. lehine 15.000 TL ve Hava A. lehine 15.000,00 TL manevi tazminatın kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsilini talep ve dava etmiştir.
İlk derece mahkemesince, HMK’nun 114/1-b ve 115/2 maddeleri gereğince davanın yargı yolunun caiz olmaması nedeniyle usulden reddine karar verilmiştir.
Davacı vekili tarafından süresi içerisinde sunulan istinaf dilekçesinde; 27.03.2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 2013/68esas-2013/165 sayı ve 26.12.2013 tarihli kararı gereğince 2918 sayılı yasanın 110.maddesinin iptali talebinin reddedildiğini ve davaya adli yargıda bakılması gerektiğini belirterek idari yargıda bakılmasına ilişkin verilen görevsizlik kararının kaldırılmasını talep etmiştir.
HMK 355 maddesi gereğince istinaf sebepleri ile sınırlı olarak yapılan inceleme neticesinde;
2918 sayılı yasanın 110.maddesi:” İşleteni veya sahibi Devlet ve diğer kamu kuruluşları olan araçların sebebiyet verdiği zararlara ilişkin olanları dâhil, bu Kanundan doğan sorumluluk davaları, adli yargıda görülür. Zarar görenin kamu görevlisi olması, bu fıkra hükmünün uygulanmasını önlemez. Hemzemin geçitte meydana gelen tren-trafik kazalarında da bu Kanun hükümleri uygulanır.
Motorlu araç kazalarından dolayı hukuki sorumluluğa ilişkin davalar, sigortacının merkez veya şubesinin veya sigorta sözleşmesini yapan acentenin bulunduğu yer mahkemelerinden birinde açılabileceği gibi kazanın vuku bulduğu yer mahkemesinde de açılabilir.” şeklindedir. Zira 2918 sayılı yasanın 110. maddesi halen yürürlüktedir. Yasanın iptali için her ne kadar Anayasa Mahkemesine dava açılmış ise de bu talep 27.03.2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 2013/68 Esas-2013/165 sayı ve 26.12.2013 tarihli kararı ile reddedilmiştir.
Kaza tespit tutanağından da anlaşılacağı üzere kaza yapan araç H….. Belediyesine ait bir araçtır. 2918 sayılı yasanın 110. maddesi gereğince kaza nedeniyle açılacak tazminat davasına adli yargı yerindeki hukuk mahkemelerinde bakılacağı için kazaya bakmaya görevli mahkemenin Asliye Hukuk Mahkemeleri olduğu anlaşılmakla davacı vekilinin istinaf başvurusunun kabulüne ve görevli ve yetkili Mahkemenin Şanlıurfa 4 .Asliye Hukuk Mahkemesi olduğunun tespitine karar vermek gerekmiştir. (Uyuşmazlık Mahkemesinin 2020/440-504 sayı ve 28.09.2020 tarihli kararı ) (Aynı nitelikteki Yargıtay 4.Hukuk Dairesi Başkanlığının 2021/576 esas-20121/3236 Karar sayı ve 16.06.2021 tarihli kararı)
Bu itibarla davacı vekilinin istinaf başvurusunun kabulüne ve HMK’nun 353/1-a,3 maddesi uyarınca ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına karar verilmesi gerekmiştir.
HÜKÜM :Yukarıda Açıklanan Nedenlerle;
1-Davacı vekilinin istinaf talebinin KABULÜNE,
2-Hukuk Muhakemeleri Kanununun 353/1-a-3 maddesi gereğince Şanlıurfa 4. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 12/06/2021 tarih, 2021/623 Esas- 2021/651 Karar sayılı KARARININ KALDIRILMASINA, dosyanın mahkemesine GÖNDERİLMESİNE,
3-Davacı tarafından peşin yatırılan istinaf karar harcının talep halinde iadesine,
4-Davacı tarafından karşılanan istinaf yargılama giderlerinin ilk derece mahkemesince verilecek nihai kararda değerlendirilmesine,
5-Kararın kesin olması nedeniyle tebligatların ve harç tahsil/iade işlemlerinin ilk derece mahkemesince yapılmasına,
Dair dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda, HMK 353/1-a maddesi gereğince kesin olmak üzere oy birliği ile karar verildi. 23/12/2021

Başkan Üye Üye Katip
41133 33276 165939 128481

Sosyal Medyada Paylaş

Leave a Comment