selimhartavi.com

ÇEK İLE ALINAN PARAYLA KUMAR OYNANDIĞI – KUMAR PARASININ EKSİK BORÇ BULUNDUĞU VE EKSİK BORCUN KABUL EDİLMEMESİ HALİNDE ÖDENMESİ GEREKMEDİĞİ

T.C.
YARGITAY
19. HUKUK DAİRESİ
Esas: 1999/1336
Karar: 1999/1989
Tarih: 23.3.19996762/m.692

ÖZET : Dava çek iptali talebidir. Mahkemece, taraf delilleri ve tanık anlatımlarına göre davalının kumarhanede çalıştığı, ekonomik ve sosyal durumuna göre çek bedelinin davalı tarafından davacıya verilemeyeceği, aralarında ticari ilişki de olmadığı, bu paranın davalının çalıştığı gazinonun müşterilerine kumar oynaması için verilen krediye ilişkin olduğu ve çek ile alınan parayla kumar oynandığı, kumar parasının eksik borç bulunduğu, eksik borcun kabul edilmemesi halinde ödenmesi gerekmediği anlaşıldığından davanın kabulü gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki çek iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, müvekkilinin oynadığı kumar sonucu borçlandığını, bu borca karşılık 6.6.1997 tarihli 1.365.000.000.TL.lık çeki gazino yönetimine verdiğini, ancak davalı tarafından ciro edilerek takibe konulduğunu, davalının kumarhaneyi çalıştıran otelde işçi olduğunu iddia ederek kumar borcu nedeniyle verilen çekin takip ve dava konusu yapılamayacağının tespitiyle çekin ve takibin iptalini talep ve dava etmiştir. Davalı vekili cevabında, çekin ödeme vasıtası olup, TTK.nun 692. maddesi gereğince kayıtsız şartsız bedelin ödenmesine ilişkin olduğunu, çekin kumar borcu için verilmediğini, davalının kumar oynamadığı gibi kumarda taraf da olmadığını, para da vermediğini, çek miktarına göre tanık da dinlenemeyeceğini ileri sürerek davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, taraf delilleri ve tanık anlatımlarına göre davalının kumarhanede çalıştığı, ekonomik ve sosyal durumuna göre çek bedelinin davalı tarafından davacıya verilemeyeceği, aralarında ticari ilişki de olmadığı, bu paranın davalının çalıştığı gazinonun müşterilerine kumar oynaması için verilen krediye ilişkin olduğu ve çek ile alınan parayla kumar oynandığı, kumar parasının eksik borç bulunduğu, eksik borcun kabul edilmemesi halinde ödenmesi gerekmediği anlaşıldığından davanın kabulüyle takibe konu 6.6.1997 keşide tarihli 1.365.000.000.TL. bedelli çeke dayalı takibin iptaline dair verilen hüküm davalı vekilince temyiz edilmiştir.

SONUÇ : Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, 23.03.1999 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Sosyal Medyada Paylaş

Leave a Comment