selimhartavi.com

BORCUN KISMEN VEYA TAMAMEN KABULÜ HALİNDE KAMBİYO VASFINA İLİŞKİN İTİRAZLAR DİKKATE ALINMAZ

T.C
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi

2008/8416 E. , 2008/10842 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Üsküdar 2. İcra Mahkemesi
TARİHİ : 05/03/2008
NUMARASI : 2007/713-2008/122

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki her iki taraf vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
1- İtiraz eden borçlu vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesinde;
Borçlu vekilince temyiz dilekçesi harçlandırılmadığı ve temyiz defterine kaydı da bulunmadığından temyiz dilekçesinin reddine
2- Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesinde;
Mahkemece senedin şarta bağlı olarak verildiği teminat senedi olduğu kambiyo vafı taşımadığı gerekçesiyle takibin iptaline karar verilmiştir.
İİK.nun 170/a-son maddesi uyarınca borç kısmen veya tamamen kabul edilmiş ise artık belgenin kambiyo vasfından olmadığı ileri sürülemez.
Somut olayda, borçlu itiraz dilekçesinde takip konusu borcu ödediğini beyan ettiğine göre mahkemece borçlunun sair itirazlarının incelenip alacaklı vekilinin kabul beyanları da dikkate alınarak oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken takibin iptaline karar verilmesi isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda (2) nolu bentte açıklanan gerekçelerle alacaklı yararına İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 29.05.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Sosyal Medyada Paylaş

Leave a Comment