BERAAT EDEN SANIK MÜDAFİ LEHİNE HÜKMEDİLEN VEKALET ÜCRETİ- KESİNLEŞME

T.C.

İZMİR

7.İCRA HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2022/70

KARAR NO : 2022/178

DAVACI : MALİYE HAZİNESİ

KARAR TARİHİ : 15/03/2022

Şikayet (İcra Memur Muamelesi) Davacı vekili dilekçesinde; İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 08/10/2020 tarih ve 2020/62 Esas ve 2020/176 sayılı karara istinaden 6.180,00 TL ilam vekalet ücreti meblağının tahsil tarihine kadar işleyecek yasal faiziyle birlikte tahsil amacı ile takibe başlanıldığını, takibe konu ilamın henüz kesinleşmediği için icra takibinin hukuka aykırı olduğunu, takibe konu ilamın süresiz şikayete tabi olduğunu belirterek davanın kabulüne ve İzmir 1. İcra Müdürlüğünün 2021/13569 Esas sayılı icra emrinin iptaline karar verilmesini talep etmiştir.

İzmir 1. İcra Müdürlüğünün 2021/13569 Esas sayılı dosyasının suretinin incelenmesinde; davalı alacaklı tarafından davacı borçlu aleyhine İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 08/10/2020 tarih ,2020/62 Esas ve 2020/176 K sayılı kararına dayanılarak ilamlı icra takibine başlandığı, ödeme emrinin 18/12/2020 tarihinde tebliğ edildiği görülmüştür. Mahkumiyete ilişkin ceza ilamlarının tazminat ve yargılama giderlerine ilişkin kısımları (5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun’un 4.maddesi), Kira tespit ilamları (12.11.1979 tarih 1979/1-3 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı), Menfi tespit davasına ilişkin ilamlar (İİK .72.madde), Yabancı mahkeme ilamlarının tenfizi hakkındaki kararlar (MÖHUK.41/2), Sayıştay Kararları (6085 Sayılı Sayıştay Kanunu 53.madde) aleyhine açılan haciz veya ihtiyati haciz uygulamaları ile ilgili davalarda verilen kararlar (2577 Sayılı İYUK 28/1), Kal’e ilişkin davalar sonunda verilen kararların kesinleşmeden icrası ve daha sonra hükmün bozulması halinde, telafisi imkansız kararların meydana geleceği nazara alınarak, bu konuda verilen kararların da kesinleşmeden icra edilemeyeceği kabul edilmelidir. Somut olayda; takibe konu ilamın beraat kararına istinaden vekalet ücretinin takibe konu edildiği, vekalet ücretinin takibe konu edilmesi için beraat kararının kesinleşmesine gerek olmadığı anlaşıldığından, şikayetin reddine karar verilmiştir. Hukuk Genel Kurulunun 08/10/1997 tarih ve 1997/12-517 E.-1997/776 K.sayılı kararında da vurgulandığı üzere, ilamların infaz edilecek kısmı hüküm bölümüdür. Diğer bir anlatımla hüküm içeriğinin aynen infazı zorunludur. İlamın infaz edilecek kısmı yorum yoluyla belirlenemez.

Somut olayda; takibe konu İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 08/10/2020 tarih, 2020/62 Esas ve 2020/176 Kararında Sanık kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden, karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT 14/4. maddesi gereğince, 6.810,00 TL maktu vekalet ücretinin hazineden alınarak sanığa verilmesine, dendiği, kararın İstinaf incelemesinde olduğunu ve henüz kesinleşmediği görülmüştür. İlamın infaz edilecek bölümünün yorum yoluyla belirlenemeyeceği anlaşıldığından, davanın reddine karar vermek gerekmiş.

Sosyal Medyada Paylaş

Leave a Comment