selimhartavi.com

BAŞKASINA AİT KİMLİK VEYA KİMLİK BİLGİLERİNİN KULLANILMASI, İFTİRA, KASTEN YARALAMA

T.C
YARGITAY
8. Ceza Dairesi

2020/13751 E. , 2021/19376 K.

“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇLAR : Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması, iftira, kasten yaralama

Gereği görüşülüp düşünüldü:
1-Sanık … hakkında verilen hükmün temyiz incelemesinde;

Katılan sıfatını alabilecek şekilde suçtan doğrudan zarar görmüş bulunan müşteki sanık …’a davaya katılmak isteyip istemediği sorulmadan yargılamaya devam edilerek hüküm kurulmuş ise de; Temyiz dilekçesinde katılma iradesini ortaya koyan ve katılan sıfatını alabilecek surette suçtan zarar gördüğü anlaşılan müşteki …’ın 5271 sayılı CMK’nın 237/2. ve 260/1. maddeleri gereğince katılan olarak davaya kabulüne karar verilerek yapılan incelemede:
5271 sayılı CMK.nın 231/12. maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin kararlar itiraza tabi olup temyiz yasa yoluna başvurulması olanaklı bulunmadığından; katılan …’ın, temyiz isteminin 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nın 317. maddesi gereğince REDDİNE, mercide yanılma nedeniyle CMK.nın 264. maddesi gözetilerek istemin itiraz olarak kabulüyle gereğinin mahallinde yerine getirilmesi için dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE,
2-Sanık … hakkında Yaralama suçundan verilen hükmün temyiz incelemesinde;

Yapılan yargılamaya, dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde gösterilen ve değerlendirilen delillere, oluşa ve mahkemenin soruşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, suçun oluşumuna ve niteliğine uygun kabul ve uygulamasına, hukuka uygun, yasal ve yeterli olarak açıklanan gerekçeye göre, sanığın sadece kendisini savunduğuna yönelik temyiz itirazının reddiyle hükmün ONANMASINA,

3-Sanık … hakkında başkalarına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanma suçundan verilen hükmün temyiz incelemesinde;

Sanığın eylemi nedeniyle hakkında çıkarılan yakalama emrine istinaden yakalanan mağdur …’ın gözaltına alındığı anlaşıldığından, sanık hakkında TCK’nın 267/4. maddesi uyarınca kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan zamanaşımı süresi içerisinde soruşturma yapılması mümkün görülmüştür.

Yapılan yargılamaya, dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde gösterilen ve değerlendirilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre sanığın yerinde görülmeyen sair itirazlarının reddine, ancak;

Başkalarına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması suretiyle sanığın iftirasına uğrayan mağdur … hakkında, gözaltına alınma dışında başka bir koruma tedbiri uygulanmadığı nazara alındığında, sanık hakkında TCK’nın 267/3. maddesi uygulanmak suretiyle fazla cezaya hükmedilmesi,

Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nın 321. maddesi gereğince BOZULMASINA, 20.10.2021 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Sosyal Medyada Paylaş

Leave a Comment