selimhartavi.com

HASTA HAKLARI VE YENİ TÜRK CEZA KANUNU

Hasta Hakları ve Yeni Türk Ceza Kanunu

 

Yrd. Doç. Dr. Yahya DERYAL

KTÜ-İİBF Hukuk Öğretim Üyesi

1 Nisanda yürürlüğe girecek yeni Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu, evrensel hasta hakkı normları bakımından genel olarak olumlu iyileştirmeler getirmektedir.

Örnek olarak akıl hastası, alkol, uyuşturucu ve madde bağımlısı suçluların yüksek güvenlikli sağlık kurumlarında gözetim ve tedavi altında tutulması ve burada geçirecekleri tedavi sürelerinin cezalarına sayılması kabul edilmiştir.

İnsan sağlığı konusu önemsenerek ayrıntılı şekilde düzenlenmiş ve sağlık hakkını istismara yönelik suçlar ağır yaptırımlara bağlanmıştır.

Örnek olarak organ ve doku ticareti, insan üzerinde bilimsel amaçlı deney yapılması çağdaş normlarda sınırlamalara tabi tutulmuştur. İnsan onuru ile bağdaştırılamayan ve “insanlık suçu” sayılan işkence ve eziyet konusu, sadece kamu görevlilerinin işleyebileceği bir suç olarak düşünülmemiş, memur olmayanların bir kişiye karşı bedensel veya ruhsal yönden acı vermesi ve onu aşağılaması “eziyet” olarak görülmüştür.

Gebe kadınlar, çocuklar ve savunmasız hastalar üzerinde işlenecek suçlar, çoğu yerde ağırlatıcı sebep olarak öngörülmüş, bazen de ayrı bir suç sayılmıştır. Böylece bu himayesiz kitle, özel koruyucu yaptırımlarla güvence altına alınmaya çalışılmıştır.

Hastaların özel hayatı ve mahremiyet hakkı, özel hükümlerle koruma altına alınmıştır.

Hâkim veya savcı kararı olmaksızın rıza dışı genital muayene yasaklanmış ve yaptırıma bağlanmıştır.

1 yıldan daha kısa süreli hapis cezaları için, paraya çevirme imkânı yanı sıra, ruhsat iptali, en az 2 yıl mesleki eğitim mecburiyeti ve kamu yararına bir işte çalışma gibi yeni ve çağdaş alternatif cezalar uygulanması kabul edilmiştir.

2 yıldan az hapis cezalarının ertelenmesi mümkün hale gelmiştir.

Bu iyileştirmeler yanı sıra sağlık çalışanlarının görevleri sırasında karşılaşacakları suçları bildirme yükümlülüklerinin kapsamının aşırı genişletilmesi ve bu görevin ihmali halinde uygulanacak cezaların aşırı ağırlaştırılması hasta hakları bakımından kabul edilebilir değildir.

Mevcut Ceza Kanunumuzda, sadece kişiler üzerinde işlenen suçların bildirilmesi zorunlu iken ve hastanın kendisi hakkında kovuşturmaya neden olacak bir suçun bildirilmesi zorunlu değilken; yeni Ceza Kanunu bu makul sınırlamaları kaldırmış ve suçun kapsamını aşırı genişlettiği gibi, hafif para cezasını da 1 yıla kadar hapis cezasına dönüştürmüştür.

Böylece her nasılsa bir suça bulaşmış hastaların tedavi olma hakkı engellenmiş olmaktadır.

Ayrıca bu düzenleme, hekimlerin tedavi sırasında öğrendikleri hastalarına ilişkin sırları hiç bir şekilde açıklamama borcuna da aykırıdır. Kaldı ki, yeni Ceza Kanunu meslek sırrının ifşası suçunun cezasını 3 aydan 9 aya çıkarmış bulunmaktadır.

Hasta hakları bakımından sakıncalı bulduğumuz bu düzenlemelerin yeniden gözden geçirilmesini beklemekteyiz.

 

ESKİ VE YENİ CEZA KANUNUNDA SAĞLIK HİZMETLERİNE YÖNELİK SUÇLAR 
Eski

TCK

Suç Ceza Yeni

TCK

Suç Ceza
46 Akıl hastalığı – mesuliyetsizlik:

Suç işlediği sırada akıl hastası olan kişilere ceza verilmez ve şifa buluncaya kadar muhafaza ve tedavi altına alınırlar.

Ağır hapis cezasını gerektiren suçlarda gözetim süresi ————————–à

 

 

 

 

 

En az 1 yıl hapis

57 Akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirleri:

Suç işlediği sırada akıl hastası olduğu tespit edilen kimseler, yüksek güvenlikli sağlık kurumlarında koruma ve tedavi altına alınırlar.

Akıl hastasının toplum açısın­dan tehlikeliliği ortadan kalkmadıkça veya önemli ölçüde azalmadıkça, güvenlik tedbiri uygulamasına devam edilir.

Kusur yeteneği tam olarak kalkmamış olmakla birlikte, hastalığı yüzünden davranışlarını yönlendirme yeteneği azalmış olan kişinin hapis cezası, akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirine çevrilebilir.

Suç işleyen alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde bağım­lısı kişiler, bu hastalıklarından kurtuluncaya kadar, güvenlik tedbiri olarak, alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde bağımlılarına özgü sağlık kuruluşunda tedavi altına alınır.

* Sağlık kurumlarında geçen süreler cezaevinde geçmiş sayılır.

198 Meslek sırrını ifşa:

(Resmi görevi veya sıfatı ya da meslek ve sanatı gereği ifşasında zarar görülen bir sırra vakıf olup ta meşru bir sebebe dayalı olmaksızın ifşa etmek)

 

3 aya kadar hapis 134, 137 Özel hayatın gizliliğini ihlal (134):

Gizliliğin görüntü veya ses kaydı yoluyla ihlali ———————————————à

Özel hayata ilişkin görüntü veya sesleri ifşa etmek ——————————————-à

Fiilin basın ve yayın yoluyla işlenmesi —–à

Genel ağırlatıcı sebepler (137):

a. Memurun yetkisini kötüye kullanması ile

b. Belli bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanarak

6 ay – 2 yıl hapis veya para cezası

 

En az 1 yıl hapis

 

1 – 3 yıl hapis

 

 

1 / 2 artırım

228 Memuriyeti suiistimal ve keyfi muamele:               (Memurun görevini kötüye kullanarak keyfi muamele yapması) 6 ay – 3 yıl hapis 256 Zor kullanma yetkisinin kötüye kullanılması kasten yaralama sayılır: (Ölçüsüz kuvvet kullanma) + 1 – 3 yıl hapis
229 Memurluk sırrını ifşa 6 ay – 2 yıl hapis 258 Göreve ilişkin sırrın açıklanması + 1 – 4 yıl hapis
230 Memurun görevi ihmal ——————-à

 

Devlete bir zarar verilirse —————-à

3 ay – 1 yıl hapis

6 ay – 3 yıl hapis

257/2 Görevi ihmal yoluyla kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına ya da haksız kazanca sebep olma +  6 ay – 2 yıl hapis
235 Re’sen kovuşturma gerektiren bir suçu öğrenen memurun bildirmemesi 4 ay – 2 yıl hapis + süreli/süresiz görev mahrumiyeti 279 Memurun suçu bildirmemesi:

(Kamu adına kovuşturmayı gerektiren bir suçun işlendiğini göreviyle bağlantılı olarak öğrenen memurun yetkili makamlara bildirimde ihmali veya gecikmesi)

+ 6 ay – 2 yıl hapis
236 Memurların birlikte görev bırakması (En az 3 memurun birlikte görevi bırakması ya da yavaşlatması) 4 ay – 1 yıl hapis

+ süreli/süresiz görev mahrumiyeti

260 Kamu görevinin topluca terki (En az 4 memurun birlikte görevi terki ya da yavaşlatması)

* Hizmeti aksatmayacak biçimde ve sendikal amaçlı iş bırakma halinde cezada indirim yapılabileceği gibi, hiç ceza verilmeyebilir.

— 3 ay – 1 yıl hapis
237 Evlenme yasaklarına aykırılık: Evlenmesi yasak olanların evlenmesi, velilerin buna rıza göstermesi, memurun böyle bir nikâhı kıyması 3 ay – 2 yıl hapis 230/6 Evlenme cüzdanını görmeden dini nikâh yapma:

* Evlenmeye engel olmayan akıl hastalığı raporunun gerçeğe aykırı olması, görevi ihmal veya kötüye kullanma sayılabilir.

2 – 6 ay hapis
238 Memurun ticaret yapması (Memurun görev yaptığı yerde zorunlu ihtiyaç maddesi ticareti yapması) Ağır para cezası ve süresiz görev mahrumiyeti 259 Kamu görevlisinin ticareti (Yaptığı görevin sağladığı nüfuzu kullanarak mal veya hizmet satışı) + 6 aya kadar hapis
240 Memurun görevini kötüye kullanması->

 

 

 

 

Hafifletici sebepler varsa —————–à

1 – 3 yıl hapis + süreli-süresiz görev mahrumiyeti

6 ay – 1 yıl hapis

257 Görevi kötüye kullanma (Görevin gereğine aykırı davranarak kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına ya da haksız kazanca sebep olma)

* Görevini yapması için kendisine veya bir başkasına çıkar sağlayan memura da aynı ceza verilir.

1 – 3 yıl hapis
243 Memurun sanığa suçunu söyletmek için işkence ve sair kötü muamele yapması 5 yıla kadar ağır hapis + süreli-süresiz memurluktan mahrumiyet 94/1 İşkence:

Bir kamu görevlisinin, insan onuru ile bağdaşmaz şekilde bir kimsenin bedenen veya ruhsal yönden acı çekmesine, algılama ve irade yeteneğinin etkilenmesine veya aşağılanmasına neden olması

3 – 12 yıl hapis
253 Haksız resmi elbise giyilmesi, nişan ve alametlerin kullanılması 3 ay – 1 yıl hapis 264 Özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma:

(Bir rütbe veya kamu görevinin veya mesleğin resmi elbisesini yetkisi olmaksızın alenen ve başkalarını yanıltacak şekilde giyme veya hakkı olmayan nişan veya madalyaları takma)

Ağırlatıcı neden:

(Elbisenin sağlayacağı kolaylık ve olanaklardan yararlanarak bir suç işlenirse)>

= 3 ay – 1 yıl hapis

 

 

 

 

 

 

 

1 / 3 artırım

 

263 Bulaşıcı hastalıklar nedeniyle Hükümetçe alınan karantina emir ve uygulamalarına fiilen engel olmak 1 ay – 1 yıl hapis 195 Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma:

(Bulaşıcı hastalığa yakalanmış veya bu hastalıktan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymama)

2 ay – 1 yıl hapis
282 Bilirkişilikten kaçınma (Asılsız bir sebeple) 6 aya kadar hapis + hapis süresi kadar meslek ve sanatın tatili 276 Bilirkişinin gerçeğe aykırı görüş bildirmesi 1 – 3 yıl hapis
395 Sağlığa aykırı ilaç satılması (İlaçların sağlığa zarar verecek şekilde bozulması, satılması) 1 – 5 yıl hapis + hapis süresi kadar meslek ve sanatın tatili 186 Bozulmuş ilaç satılması (Sağlık için sakıncalı ilaçları bulundurma veya satma)

Ruhsatla yürütülen meslek mensupları için>

=1 – 5 yıl hapis

 

Ceza 1/3 artırılır

400 Sağlık mesleğinin kötüye kullanarak kamu sağlığına zarar verme 2 – 10 yıl ağır hapis + hapis süresi kadar meslek ve sanatın tatili 187 Sağlığa zararlı ilaç üretme ve satma

 

Ruhsatla yürütülen meslek mensupları içinà

1 – 5 yıl hapis

1 / 3 artırım

409 Zehirleri izinsiz satmak 15 gün – 2 yıl hapis 194 Sağlık için tehlikeli madde temini:

(Sağlık için tehlikeli maddeleri çocuklara, akıl hastalarına veya uçucu madde kullananlara verme veya tüketimine sunma)

6 ay – 1 yıl hapis
416-417-418 102 Cinsel saldırı: (Cinsel davranışlarla vücut dokunulmazlığını ihlal)

Şikâyet üzerine ——————————–à

Fiilin bir organ veya cisim sokulması suretiyle işlenmesi halinde ——————à

Organ veya cisim sokulması yoluyla eşe yönelik cinsel saldırı, eşin şikayeti üzerine cezalandırılır.

Cezayı ağırlaştıran nedenler—————–à

(Beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda olanlara karşı ya da memuriyet veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuzdan yararlanarak ya da birlikte suçun işlenmesi)

Cinsel saldırı nedeniyle mağdurun ruh veya beden sağlığı bozulursa ———————à

Cinsel saldırı sonucu mağdurun bit-kisel hayata girmesi veya ölmesi —————–à

 

 

 

2 – 7 yıl hapis

 

 

7 – 12 yıl hapis

 

 

 

1 / 2 artırım

 

 

 

 

 

 

En az 10 yıl hapis

 

Ağırlaştırılmış müebbet hapis

421 Kadınlara veya erkeklere söz atma 6 ay – 2 yıl hapis 105 Cinsel taciz (şikayete tabi)

Ağırlatıcı neden ——————————-à

(Hiyerarşi veya hizmet ilişkisinden kaynaklanan nüfuz kötüye kullanılarak ya da aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan yararlanarak cinsel taciz)

Cinsel taciz nedeniyle mağdur işini kaybetmiş ise ———————————-à

3 ay – 2 yıl hapis

1 / 2 artırım

 

 

 

 

 

En az 1 yıl hapis

448 Kasten öldürme

 

24 – 30 yıl ağır hapis 81 Kasten öldürme Müebbet hapis
449-450 Nitelikli kasten öldürme:

(Zehirleyerek,  canavarca bir hisle, işkence ederek, yakarak, boğarak veya memuru görevi nedeniyle öldürme)

Müebbet ağır hapis 82 Nitelikli kasten öldürme:

(Tasarlayarak, canavarca bir hisle, işkence ederek, gebe kadın, çocuk veya kendini savunamayacak durumdaki kişilerin ya da memurun görevi nedeniyle öldürülmesi)

Ağırlaştırılmış müebbet hapis
? 83 İhmali davranışla kasten öldürme: (İcrai davranışa eşdeğer bir yükümlülük ihmalinin ölüme yol açması) Kasten öldür-mede indirim yapılabilir.
454 Ölümlü intihara ikna ve yardım 3 – 10 yıl ağır hapis 84/1

84/2

Ölümlü intihara yardım ———————-à

Ölümsüz intihara yardım (İntihara teşvik, teyid ve azmettirme) ————————-à

* Eyleminin sonuçlarını kestiremeyen kişileri intihara sevk edenler ile cebir ve tehditle intihara mecbur edenler kasten adam öldürmüş sayılırlar.

+ 4 – 10 yıl hapis

2 – 5 yıl hapis

 

455 Taksirle ölüme sebebiyet

Eğer, birkaç kişi ölmüşse veya ölümle birlikte yaralananlar da olmuşsa ——–à

2 – 5 yıl hapis

4 – 10 yıl hapis

85 Taksirle öldürme

 

Eğer, birkaç kişi ölmüşse veya ölüm ile birlikte yaralananlar da varsa —————à

+ 3 – 6 yıl hapis

+ 3 – 15 yıl hapis

456 Kasten yaralama

(Öldürme kastı olmaksızın; cismen eza, sıhhat ihlali veya akli melekelerde teşevvüş)

– 6 ay – 1 yıl hapis

– 2 – 5 yıl hapis

– 5 – 10 yıl ağır hapis

86 Kasten yaralama

 

(Kasten başkasına acı verme, sağlık ve algılama yeteneğini bozma)

1 – 3 yıl hapis

2 – 5 yıl hapis

459 Taksirle yaralamaya sebebiyet

(Cismen eza, sıhhat ihlali veya akli melekelerde teşevvüş)

3 – 20 ay hapis 89/1 Taksirle yaralama

(Acı verme, sağlık ve algılama yeteneğini bozma)

— 3 ay – 1 yıl hapis
90/190/3 İnsan üzerinde bilimsel amaçlı deney

* Çocuklar üzerinde hiçbir şekilde bilimsel amaçlı deney yapılamaz.

1 – 3 yıl hapis
? 90/2 Bilimsel amaçlı insan deneylerinin

Hukuka uygunluk şartları:

1. Yetkili kurul veya merciden izin

2. İnsan dışı deney ortamında veya hayvanlar üzerinde yeterli deneme

3. İnsan dışı deney sonuçlarının, insan üzerinde de deney yapılmasını gerekli kılması

4. İnsan sağlığı üzerinde kalıcı ve öngörülebilir bir etki bırakmaması

5. İnsan onuru ile bağdaşmayacak acı verici yöntemler kullanılmaması

6. Deney amacının, içerdiği riskten daha önemli olması

7. Deney hakkında yeterli bilgilendirmeye dayalı yazılı rıza alınması ve bir menfaat temini olmaması

1 yıla kadar hapis
? 90/4 Tedavi amaçlı fakat rıza dışı deneme yapmak 1 yıla kadar hapis
94/2 Nitelikli İşkence

Mağdurun gebe bir kadın, bir çocuk ya da beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan bir kişi olması halinde ———————————à

İşkencenin cinsel taciz yoluyla işlenmesi halinde —————————————–à

 

 

 

8 – 15 yıl hapis

 

10 – 15 yıl hapis

95 Neticesi sebebiyle ağırlaşan işkence

1. İşkence fiili mağdurun;

a) Duyu veya organlarından birinin sürekli işlev zayıflamasına

b) Konuşmasında sürekli zorluğa,

c) Yüzünde sabit ize,

d) Yaşam tehlikesine,

e) gebe kadının erken doğumuna,

neden olmuşsa ——————————–à

2. İşkence fiili, mağdurun;

a) Şifasız bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine,

b) Duyu veya organlarından birinin sürekli işlev kaybına,

c) Konuşma ya da çocuk yapma yeteneğinin kaybına,

d) Yüzünün sürekli değişikliğine,

e) gebe kadının çocuğunun düşmesine,

neden olmuşsa ——————————–à

3. İşkence fiili, vücutta kemik kırılmasına neden olması halinde ————————à

4. İşkence sonucu ölüm meydana gelmişse>

 

 

 

 

 

 

 

 

Cezada ½ artış

 

 

 

 

 

 

 

Cezada bir kat artış

 

8 – 15 yıl hapis

Ağırlaştırılmış müebbet hapis

468 Çocuk düşürmek ve aldırmak

Rızaya dayalı olsa bile, tıbbi neden bulunmaksızın, gebelik süresi 10 haftadan fazla bir kadının çocuğunu düşürtme ———————————–à

Kadın ölürse ——————————-à

 

 

7 – 12 yıl hapis

 

2 – 5 yıl hapis

 

15 – 20 yıl hapis

99 Çocuk düşürtme (Rızası olmaksızın bir kadının çocuğunu düşürtme) —————à

Rıza dışı çocuk düşürme kadının ruh ve beden sağlığına zarar verirse —————à

Kadın ölürse ———————————–à

Rızaya dayalı olsa bile, tıbbi zorunluluk bulunmaksızın, gebelik süresi 10 haftadan fazla bir kadının çocuğunu düşürtme ——à

Gebelik süresi 10 haftadan fazla bir kadının rızası ile çocuğunu düşür-türken kadına bir zarar verilirse ———————————-à

Kadın ölürse ———————————–à

Gebelik süresi 10 haftayı doldurma-mış bir kadının rızası ile çocuğunu düşürten kimsenin yetkisiz olması ———————à

* Kadının mağduru olduğu bir suç nedeniyle gebe kalması halinde, 20 haftadan fazla olmayan gebeliğe kadının rızası ile son verme suç değildir.

— 5 – 10 yıl hapis

 

6 – 12 yıl hapis

15 – 20 yıl hapis

 

— 2 – 4 yıl hapis

 

 

3 – 6 yıl hapis

 

4 – 8 yıl hapis

 

 

2 – 4 yıl hapis

468-2 Gebelik süresi 10 haftadan fazla bir kadının çocuğunu düşürmeye rıza göstermesi 2 – 5 yıl hapis 100 Çocuk düşürme (Gebelik süresi 10 haftadan fazla bir kadının çocuğunu bizzat düşürmesi veya buna rıza göstermesi ——————à  

— 1 yıla kadar hapis

471 Kısırlaştırma:

Rızaya dayalı kısırlaştırmanın yetkisiz kişilerce yapılması ———————-à

Şeref ve namusu kurtarmak için yapılan kısırlaştırma —————————–à

2 – 5 yıl hapis

 

1 – 3 yıl hapis

 

½ – 2/3 indirim

101 Kısırlaştırma:

Bir erkek veya kadının rıza dışı kısırlaştırılması ———————————à

Rızaya dayalı kısırlaştırmanın yetkisiz kişilerce yapılması —————————-à

 

 

— 3 – 6 ay hapis

 

1 – 3 yıl hapis

103 Çocukların cinsel istismarı

(15 yaşından küçük veya büyük olmakla birlikte fiilin anlam ve sonuçlarını algılayamayacaklar ile bunların dışında kalıp cebir, tehdit, hile ve benzeri bir yol ile çocuklara yönelik her türlü cinsel davranış)

Fiilin bir organ veya cisim sokulması suretiyle işlenmesi halinde ——————à

Cezayı ağırlaştıran nedenler —————-à

1. Cinsel istismarın sağlık çalışanlarınca ya da hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılarak yapılması

2. 15 yaşından küçük veya büyük olmakla birlikte fiilin anlam ve sonuçlarını algılayamayacaklara karşı cebir veya tehdit kullanılarak cinsel istismar yapılması

Cinsel istismar nedeniyle çocuğun ruh veya beden sağlığı bozulursa ———————-à

Cinsel istismar sonucu çocuğun bitkisel hayata girmesi veya ölmesi —————–à

3 – 8 yıl hapis

 

 

 

 

 

8 – 15 yıl hapis

 

1 / 2 artırım

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En az 15 yıl hapis

 

Ağırlaşt. Müebb. hapis

476 Terk edileni haber vermemek, yaralıya yardım etmemek Ağır para cezası 98 Yardım veya bildirim yükümünün ihlali:

(Yaşı, hastalığı, yaralanması veya bir başka nedenle kendini idare edemeyecek kimseye şartların elverdiği ölçüde yardım etmemek ya da durumu yetkili mercilere bildirmemek)

Mağdur bu nedenle ölürse ——————à

+ 1 yıla kadar hapis

 

 

 

 

1 – 3 yıl hapis

? 121 Dilekçe hakkının kullanılmasını engelleme:

Yetkili kamu makamlarına verilen dilekçenin hukuki bir neden olmaksızın kabul edilmemesi ————————————à

 

 

6 aya kadar hapis

? 122 Ayırımcılık:

Kişiler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım yaparak;

a) Bir hizmetin icrasını veya hizmetten yararlanılmasını engelleme,

b) Kamuya arz edilmiş bir hizmeti yapmama

6 ay – 1 yıl hapis
530 Cürmü haber vermekte zühul

(Hekim, cerrah, ebe ve sair sağlık çalışanlarının, şahıslar aleyhinde işlenmiş bir suç işlendiğini fark ettiklerinde, gerekli tıbbi müdahale ve yardımı yaptıktan sonra durumu adliye veya zabıtaya bildirmemesi veya bildirmekte gecikmesi)

Hastanın kovuşturmasını gerektiren bir suçun ihbarı yapılmaz.

Hafif para cezası 280 Sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi:

(Görevini yaptığı sırada bir suçun işlendiği yönünde bir belirti ile karşılaşan memurun bunu yetkili makamlara bildirmemesi ya da bildirimde gecikmesi)

1 yıla kadar hapis
547 İtidal ve muvazene haricinde veya çirkin ve ayıp görünen başka bir şekilde başkasını incitmek, huzur ve rahatı ihlal 15 güne kadar hapis 123 Kişilerin huzur ve sükûnunu bozma: (Şikayete tabi)

Sırf huzur ve sükûnunu bozmak maksadıyla bir kimseye ısrarla telefon etme, gürültü yapma ya da aynı maksatla hukuka aykırı başka bir davranışta bulunma

+ 3 ay – 1 yıl hapis
172 Radyasyon yayma:

(Sağlığını bozmak amacıyla bir başkasını radyasyona tabi tutmak)

Suçun belirsiz sayıda kişilere karşı işlenmesi halinde —————————————–à

Başkasının hayatı, sağlığı veya malvarlığına önemli ölçüde zarar vermeye elverişli biçimde radyasyon yayma veya atom çekirdeklerinin parçalanması sürecine etki à

Radyasyon yayılmasına veya atom çekirdeklerinin parçalanması sürecine, bir laboratuar veya tesisin işletilmesi sırasında gerekli dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılıkla neden olan kişi, başkasının hayatı, sağlığı veya malvarlığına önemli ölçüde zarar vermeye elverişli bu fiili nedeniyle—à

3 – 15 yıl hapis

 

 

En az 5 yıl hapis

 

 

 

 

2 – 5 yıl hapis

 

 

 

 

 

 

 

6 ay – 3 yıl hapis

175 Akıl hastası üzerindeki bakım ve gözetim yükümlülüğünün ihlali:

(Akıl hastası üzerindeki bakım ve gözetim yükümlülüğünü, başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olabilecek şekilde ihmal etmek)

6 aya kadar hapis veya para cezası
? 183 Gürültüye neden olma:

(Yasal yükümlülüklere aykırı olarak, başka bir kimsenin sağlığının zarar görmesine elverişli bir şekilde gürültüye neden olma)

2 ay – 2 yıl hapis veya para cezası
? 287 Genital muayene:

(Bulaşıcı hastalıklarla mücadele amacıyla yapılan genital muayene hariç olarak, yetkili hâkim ve savcı kararı olmaksızın, genital muayene yapma ve muayeneye gönderme)

3 ay – 1 yıl hapis

 

 

Sosyal Medyada Paylaş

Leave a Comment