selimhartavi.com

DAVANIN TARAFI OLMAYAN KİŞİNİN FERAGAT BEYANI

T.C.
GAZİANTEP
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
13. HUKUK DAİRESİ

DOSYA NO : 2018/478
KARAR NO : 2018/247

T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
İ S T İ N A F K A R A R I

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : ŞANLIURFA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
TARİHİ : 07/12/2017
NUMARASI : 2017/2 – 2017/718
DAVACILAR : 1 -H. B.
: 2 -M. S..
: 3 -N. B.
VEKİLİ : Av. SELİM HARTAVİ
DAVALI : 1 -M. A. –
DAVALI : 2 -ÖZEL. Ş. HASTAHANESİ
DAVANIN KONUSU : Tazminat
KARAR TARİHİ : 15/02/2018

Davacılar ve davalı vekilinin istinaf başvurusu üzerine dairemize gelen dosya incelendi;
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARININ ÖZETİ :
Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkili N. B.nın 30.04.2012 tarihinde doğum yapmak üzere Özel Ş. Hastanesi doğum ünitesine yatırıldığını, daha önceden belirlenenin aksine normal doğum yaptırıldığını, bu esnada küçük M.S. B.’nın sağ kolunun çekilip zorlanarak çıkartılması nedeniyle 5 adet sinir damarının koptuğunu ve küçüğün ömür boyu sakatlık durumunun meydana geldiğini, davalıların meydana gelen olay nedeniyle kusurlu olduklarını, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla M. S. için 10.000 TL maddi 150.000 TL manevi, H. için 75.000 TL manevi ve N. için 75.000 TL manevi tazminatın davalılardan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

İLK DERECE MAHKEMESİ KARARININ ÖZETİ :
Mahkeme, HMK.307.ve devamı maddeleri gereğince feragat nedeniyle davanın reddine karar vermiştir.

İLERİ SÜRÜLEN İSTİNAF SEBEPLERİ :
Davacılar vekili ve davalı M.A.vekili karara karşı istinaf talebinde bulunmuştur.
İstinaf başvurusunda bulunan davacılar vekili dilekçesinde özetle; Mahkeme tarafından verilen kararın usul ve aykırı olduğunu, davacılar tarafından sunulan herhangi bir feragat dilekçesi bulunmadığını, mahkeme tarafından İbrahim Celal Ş. imzalı feragat dilekçesinin bu davayla ilgisinin bulunmadığını, mahkeme tarafından sehven davanın feragat nedeniyle reddine karar verildiği, bu nedenle mahkeme kararının kaldırılmasını talep etmiştir.
Davalı M. A. vekili istinaf dilekçesinde özetle; Mahkeme kararının müvekkil lehine ortadan kaldırılması gerektiğini, davanın feragat nedeniyle reddine karar verildiği ancak mahkeme müvekkil lehine nispi vekalet ücretine hükmettiğini, bu nedenle mahkeme kararının kaldırılmasını talep etmiştir.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE :
6100 sayılı HMK nın 307. Maddesinde Feragat, davacının, talep sonucundan kısmen veya tamamen vazgeçmesi olarak tarif edilmiştir. 309. Madde de ise feragatın şekli düzenlenmiş ve anılan madde de feragat dilekçeyle veya yargılama sırasında sözlü olarak yapılması gerektiği belirlenmiştir. Feragatın hüküm ifade etmesi, karşı tarafın ve mahkemenin muvafakatine bağlı değildir. Feragat ancak kayıtsız ve şartsız olmalıdır. Feragat hüküm kesinleşinceye kadar her zaman yapılabildiği gibi yapılması halinde Feragat kesin hüküm gibi hukuki sonuç doğurur ve ancak irade bozukluğu hâllerinde, feragat ve kabulün iptali istenebilir.
Ancak davadan feragat sadece davacı olarak yer alan asil veya yasal temsilcisi tarafından kimlik tespiti yapılmak suretiyle, vekil tarafından ise ferağata ilişkin özel yetkisi olmak kaydıyla beyanı ve ya dilekçesi alınmak suretiyle yapılabilir.
Somut olay da, davacı olarak yer alan asiller veya vekillerine ait bir feragat dilekçesi ve beyanı bulunmamaktadır. Kararın gerekçesi olan dosyada ki ferağat dilekçesi davacı sıfatı ile imzalayan İbrahim Celal Ş. e aittir. Dolayısıyla davada davacıların davadan ferağatleri söz konusu değildir. Davanın bu şekilde sonuçlanması dosyaya yanlışlıkla giren ferağat dilekçesine bu davanın esas numarasının yazılmış olmasından kaynaklanmıştır. Kararın maddi bir hataya dayandığı anlaşılmakla davacıların istinaf talebi kabul edilerek, yargılamaya kaldığı yerden devam edilmesi için kararın kaldırılması yönünde aşağıda karar verilmiştir.

HÜKÜM: Yukarıda gerekçesi açıklanan nedenlerle;
1-Davacılar vekilinin istinaf başvurusunun kabulü ile; Şanlıurfa 4. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2017/2 Esas ve 2017/718 sayılı ilamının usul ve yasaya aykırı olduğundan, HMK’nın 353/1-a-6 maddesi uyarınca KALDIRILMASINA ve yargılamanın kaldığı yerden devam etmesi için dosyanın mahkemesine GÖNDERİLMESİNE,
2-Karar sonucuna göre davalı tarafın istinaf talebinin değerlendirilmesine yer olmadığına,
3-Davacılar vekili ve davalı M.A. vekilinden alınan 35,90 TL istinaf karar harcının talep halinde kendilerine iadesine,
Dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda HMK’nın 353/1-a. Maddesi gereğince KESİN olmak üzere oy birliği ile karar verildi. 15/02/2018

29297 41382 95144 128473
¸e-imzalı ¸e-imzalı ¸e-imzalı ¸e-imzalı

 

Sosyal Medyada Paylaş

Leave a Comment