selimhartavi.com

MURİS MUVAZAASI – KIZLARDAN MAL KAÇIRMA

T.C

YARGITAY

1.Hukuk Dairesi

ESAS :2018/4310

KARAR: 2018/15309

MAHKEMESİ           :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DAVA TÜRÜ           : TAPU İPTALİ-TESCİL

Taraflar arasındaki davadan dolayı … 2.Asliye Hukuk Mahkemesinden verilen 18.11.2014 gün ve 2013/669 Esas – 2014/606 Karar sayılı hükmün düzeltilerek onanmasına ilişkin olan 19.02.2018 gün ve 6233-993 sayılı kararın düzeltilmesi süresinde davalı … vekili tarafından istenilmiş olmakla, dosya incelendi gereği görüşülüp düşünüldü:

-KARAR-

Dava, muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı tapu iptali-tescil isteğine ilişikindir.

Davacı, mirasbırakanı…’nun 257 parsel sayılı taşınmazdaki paylarını kızlarını mirastan mahrum bırakmak amacıyla ikinci eşi …e satış suretiyle temlik ettiğini, Atra Genç’in de taşınmazın tamamını çocukları … ve…’e eşit paylarla bağışladığını, davalı Sabri’nin de payını davalı … muvazaalı biçimde devrettiğini ileri sürerek dava konusu taşınmazın tapu kaydının iptali ile mirasçılık belgesindeki payı oranında adına tesciline karar verilmesini istemiştir.

Davalı …, davalı sıfatı olmadığını, muvazaa iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirterek davanın reddini savunmuş; diğer davalı …, davaya cevap vermemiştir.

Mahkemece, pay temlikinin mal kaçırma amaçlı ve muvazaalı olduğu, sonraki kayıt malikinin de durumu bilen ve bilmesi gereken konumunda bulunduğu, 4721 sayılı TMK’nın 1023. maddesindeki koruyuculuktan yararlanamayacağı gerekçesiyle davanın kabulüne ilişkin olarak verilen karar, davacının temyizi üzerine Dairece, hükmün kuruluşu ve pay oranları yönünden düzeltilerek onanmıştır.

Ne var ki, bu kez de mirasbırakanın satış suretiyle temlik ettiği çekişmeli pay dışındaki diğer payın da maddi yanılgı sonucu hükme dahil edildiği ve davacıya fazla pay verildiği görülmektedir.

Anılan husus, davalının karar düzeltme isteği üzerine yeniden yapılan incelemede anlaşıldığından; karar düzeltme isteğinin 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun (HUMK) 440. maddesi uyarınca kabulüyle, Dairenin 19.02.2018 tarih, 7247-992 sayılı DÜZELTİLEREK ONAMA KARARININ ORTADAN KALDIRILMASINA, Yerel Mahkemenin 18/11/2014 tarihli ve 388-604 sayılı kararının (temyiz aşamasında sadece davacı tarafından temyiz edilmiş olması da gözetilerek):

“Davanın KABULÜNE,

Dava konusu … ili … ilçesi, … Köyü 257 parsel sayılı taşınmazın 1/2 hisse ile …, 1/2 hisse ile … adına olan TAPU KAYDININ İPTALİNE,

Söz konusu taşınmazın 6/520 hissesinin … kızı … , 257/520 hissesinin … oğlu … , 257/520 hissesinin … kızı … adına TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE,” şeklindeki bölümünün:

“Davanın KABULÜNE,

Dava konusu … ili … ilçesi, … Köyü 257 parsel sayılı taşınmazdaki … adına kayıtlı 1/2 payın ve … adına kayıtlı 1/2 payın 3/520’şerden toplam 6/520’sinin iptali ile davacı … kızı…adına tapuya kayıt ve tesciline; kalan 257/520 payın davalı … oğlu … üzerinde ve kalan 257/520 hissesinin davalı … kızı … üzerinde bırakılmalarına,” şeklinde düzeltilmesine ve kararın bu hali ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 438/7. maddesi uyarınca DÜZELTİLEREK ONANMASINA, peşin alınan harcın temyiz edene geri verilmesine, 06.12.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Sosyal Medyada Paylaş

Leave a Comment