selimhartavi.com

İSTİHKAK İDDİASI -İŞ MAKİNELERİNİN HACZİ- SATIŞ VE DEVİRLERİNİN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN SAHİPLİK BELGESİ ESAS ALINARAK NOTERLİK VEYA TRAFİK ŞUBE VE BÜROLARINCA YAPILMASI GEREKTİĞİ

T.C.

YARGITAY

21.HUKUK DAİRESİ

 ESAS: 2007/18086

KARAR:2008/10150

TARİH: 24.6.2008

2004/m. 99

Trafik Yönetmeliği/m. 29/a-4-2, 35/b-c

ÖZET : Hacizli mallar 3. kişinin elinde haczedildiğinden mülkiyet karinesi onun lehinde olup, alacaklı malların borçluya ait olduğunu kanıtlamakla yükümlüdür.

İş makinelerinin satış ve devirlerinin geçerli olabilmesi için, sahiplik belgesi esas alınarak noterlik veya trafik şube ve bürolarınca yapılması gerekir.

DAVA : Mahalli mahkemece verilen kararın temyizen tetkiki davalı ( 3. kişi ) vekili tarafından istenmiş, mahkemece ilamında belirtildiği şekilde isteğin kabulüne karar verilmiştir. Temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan ve tetkik hakimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi:

KARAR : Uyuşmazlık, İİK’nın 99. maddesine dayalı olarak alacaklı tarafından açılan 3. kişinin istihkak iddiasının kaldırılması talebine ilişkindir.

Davacı alacaklı İstanbul sekizinci İcra Müdürlüğü’nün 2003/18238 E. sayılı takip dosyasından 19.07.2004 tarihinde gerçekleştirilen haczin İİK’nın 99. maddesi uyarınca yapıldığına ilişkin Hafik İcra Mahkemesi’nin 2004/4-3 karar sayılı kararı uyarınca dava açtıklarını, haciz uygulanan maden sahasının borçlu Ltd. Şti.’ye ait olduğunu ileri sürerek istihkak iddiasının kaldırılmasını istemiştir.

Mahkemece davalı Ltd. Şti.’ye ait AR:92999 ( ER:2555405 ) sayılı maden arama ruhsatının haczin uygulandığı K … Köyü sınırları dışında kaldığı ve davalı 3. kişinin haciz adresi ile ilgisinin bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmişse de, dosya içeriğine uygun düşmeyen gerekçelerle varılan sonuç doğru değildir.

Dava konusu haciz 19.07.2007 tarihinde K… Köyü S… mevkiinde bulunan maden sahasında uygulanmıştır. Haciz sırasında hazır bulunan şahıs, maden sahasının rödevans sözleşmesiyle çalıştırıldığını ve hacizli malların çalıştıran firmaya ait olduğunu belirtmiştir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 02.03.2006 tarihli yazı içeriğinden, K… Köyü sınırları içerisinde bulunan ÖNİR.9922 ( ER:2380875 ) ve ÖNİR:10309 ( ER:2402146 ) sayılı 2 adet ön işletme ruhsatının borçlu H … Madencilik Ltd. Şti.’ye ait olduğu, davalı adına arama ruhsatı bulunan maden sahasının K … Köyü sınırları dışında kaldığı anlaşılmaktadır. Ancak davalı 3. kişi, haczin uygulandığı ÖNİR:9922 sayılı maden sahasının işletme hakkını borçludan 02.03.2004 tarihli rödevans sözleşmesiyle almış ve bu sözleşme Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 16.06.2004 tarihli yazısı ile onaylanmıştır. Dolayısıyla hacizli mallar davalı 3. kişi elinde haczedildiğinden mülkiyet karinesi davalı 3. kişi lehine olup, alacaklı hacizli malların borçlu Ltd. Şti.’ye ait olduğunu kanıtlamakla yükümlüdür. İspat yükü kendisinde olan davalı alacaklı, hacizli mermer taşı, jeneratör ve taş kesme makinesinin borçluya ait olduğunu ispatlayamadığından bu menkuller yönünden davanın reddi gerekir.

Davaya konu Kavasaki marka dozere gelince; 6085 sayılı Yasa’nın 22/C-2 ve Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 29/a-4-2. maddeleri uyarınca, iş makineleri, özel ve tüzel kişinin üyesi bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası’na tescili zorunlu araçlardandır. Anılan yönetmeliğin 35. maddesi b ) bendinde tescilli, c ) bendinde tescili silinmiş veya hiç tescil edilmemiş araçların satış devirlerinin geçerli olabilmesi için, sahiplik belgesi esas alınarak noterlik veya trafik şube ve bürolarına yapılması koşuluna bağlanmıştır.

Somut olayda dava konusu iş makinesi tescile tabi olan araç niteliğinde olduğundan, Ticaret ve sanayi Odası’nda kaydının bulunup bulunmadığı, davacı tarafından sunulan 21.04.2004 tarihli faturanın hacizli mala uygunluğu ve sahiplik belgesi niteliği taşıyıp taşımadığı ve davacıya satışın noterlik kanalıyla yapılıp yapılmadığı saptanarak oluşacak sonuca göre karar verilmelidir.

O halde, davalı 3. kişinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ : Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle ( BOZULMASINA ), temyiz harcının istek halinde davalıya ( 3. kişi ) iadesine, 24.06.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Sosyal Medyada Paylaş

Leave a Comment